Stand van zaken voorgenomen fusie Amerpoort – Sherpa

27 maart 2024

We zijn volop bezig met de voorbereidingen voor de voorgenomen bestuurlijke fusie per 1 juli 2024.

We zijn volop bezig met de voorbereidingen voor de voorgenomen bestuurlijke fusie per 1 juli 2024. Daarvoor wachten we nog op de goedkeuring van de Nza en de ACM. Inmiddels hebben banken, Waarborgfonds en Zorgkantoor hun goedkeuring gegeven. 

Werving nieuwe Raad van Bestuur en Raad van Toezicht
We zijn inmiddels gestart met het werven van twee nieuwe bestuurders en drie nieuwe leden van de Raad van Toezicht. De werving is in handen van Suur ten Oever, een organisatie voor het werven van besturen en directies binnen de gezondheidszorg. De Raad van Toezicht van de holding start per 1 juli a.s. en de nieuwe bestuurders starten waarschijnlijk 1 augustus of 1 september. 

Om de bestuurlijke continuïteit te waarborgen blijven Henk Kouwenhoven (bestuurder Sherpa) en Daan Boot (één van de huidige interim-bestuurders van Amerpoort) tot uiterlijk eind december 2024, of tot zoveel eerder als daartoe door de Raad van Toezicht na overleg met de tijdelijke bestuurders wordt besloten. Gerard de Bruijn, lid Raad van Toezicht Sherpa, en Rob ter Brake, lid Raad van Toezicht Amerpoort, blijven aan als leden van de nieuwe Raad van Toezicht om de toezichthoudende continuïteit te waarborgen.

Adviesaanvragen
Begin april ontvangen de medezeggenschapsraden de adviesaanvragen voor de gezamenlijke vormgeving van de afdeling communicatie en het bestuursbureau. Deze afdelingen worden samen met het nieuwe bestuur gedetacheerd in de holding ondergebracht. Ook zijn we met de vakbonden in gesprek over een overgangsconvenant. Dit is een overeenkomst, waarin de rechten worden geregeld van medewerkers die naar de holding gedetacheerd worden. Onze inzet is dat het overgangsconvenant in mei kan worden afgesloten.

Webinars 
In de afgelopen weken waren er webinars voor cliënten, verwanten, medewerkers en vrijwilligers. Tijdens deze webinars was er gelegenheid om vragen te stellen over de voorgenomen fusie. We kregen vragen over wat de gevolgen zijn voor cliënten, in hoeverre de fusie effect heeft op veranderingen op locaties en wat voor financiële voordelen een fusie oplevert.

Deelnemers benadrukten het belang van goede en duidelijke communicatie met medewerkers en cliënten om onrust en verloop van personeel te voorkomen. We willen iedereen bedanken die aan de webinars heeft deelgenomen.

Wij helpen je graag!

Heb je een zorgvraag of wil je meer weten over onze dienstverlening? De consulenten van het Klantbureau staan klaar voor (aanstaande) cliënten, familie of vertegenwoordigers en verwijzers. 

Klantbureau