Privacy en cookiebeleid

Zorgvuldig omgaan met informatie. Dat willen we voor cliënten, verwanten, medewerkers en sollicitanten.

Privacy- en cookieverklaring Stichting Amerpoort
Deze privacy- en cookieverklaring is van toepassing op alle medewerkers, cliënten, leveranciers, verwanten en vrijwilligers van Stichting Amerpoort en alle bezoekers van de websites van Stichting Amerpoort.

Uw privacy wordt door ons gerespecteerd. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Om deze reden worden de door ons verzamelde persoonsgegevens dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Stichting Amerpoort is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals omschreven in deze privacy- en cookieverklaring.

Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In deze privacy- en cookieverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan.

Het gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruik van onze websites laat u bepaalde gegevens bij ons achter, waaronder persoonsgegevens. Wij verzamelen, bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Dat betekent onder andere dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden persoonsgegevens worden verwerkt;
 • een actueel overzicht hebben van de verwerkingen van persoonsgegevens die plaatsvinden binnen de stichting;
 • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om persoonsgegevens te mogen verwerken in gevallen waarvoor toestemming is vereist;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • ons houden aan de wettelijke termijnen voor het opslaan en vernietigen van persoonsgegevens;
 • een functionaris gegevensbescherming hebben aangesteld die namens de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) toezicht houdt op een correcte uitvoering van de privacywetgeving;
 • eventuele inbreuken in de bescherming en beveiliging van persoonsgegevens grondig onderzoeken en datalekken melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens;
 • het recht respecteren om op uw aanvraag persoonsgegevens ter inzage te bieden, te corrigeren, te verwijderen, de verwerking ervan te beperken en over te dragen aan een andere partij.

Doeleinden van de verwerking
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het verlenen van toegang tot onze
  websites amerpoort.nl, werkenbijAmerpoort.nl
 • het uitvoeren van dienstverlening;
 • het uitvoeren van hulpverlening en begeleiding;
 • het inschrijven bij Stichting Amerpoort;
 • het uitvoeren van financiële verantwoording;
 • het registreren van cliënten, vrijwilligers, sollicitanten en medewerkers;
 • het uitvoeren van communicatie;
 • het uitvoeren van relatiebeheer;
 • het uitvoeren van archivering;
 • het uitvoeren van promotie en marketing;
 • het uitvoeren van archivering;
 • het nakomen van wettelijke verplichtingen;
 • het uitvoeren van bedrijfsprocessen, managementrapportages en intern management;
 • het uitvoeren van statistische analyses;
 • het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden verwerken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Persoonsgegevens
Afhankelijk van de dienst waarvan u gebruik maakt, kunnen wij de volgende gegevens verzamelen.

 • Arbeidscontract;
 • Bankrekeningnummer;
 • Beeldmateriaal;
 • Begeleidingsplan;
 • Betalingsgegevens;
 • Bijzondere juridische status;
 • Bijzonderheden m.b.t. planning;
 • BSN-nummer;
 • Burgerlijke staat;
 • Cliëntnummer;
 • CV;
 • Datum indienst-/uitdiensttreding;
 • Datum ziekmelding/betermelding;
 • Diagnose en gegevens behandelaar;
 • E-mailadres;
 • Foto;
 • Functie;
 • Geboortedatum;
 • Geboorteplaats;
 • Gegevens betreffende gezondheid;
 • Gegevens ingevuld als inhoud van een bericht;
 • Gegevens huishouden;
 • Gegevens van uw zorgverzekeraar;
 • ID-nummer/documentnummer;
 • Inkomstenbron;
 • Inloggegevens;
 • IP-adressen;
 • Kopie legitimatie;
 • Motivatiebrief;
 • Naam overige zorgverleners/begeleiders;
 • Nationaliteit;
 • NAW-gegevens;
 • Opleidingsgegevens;
 • Plan van aanpak;
 • Postcode;
 • Rapportage bedrijfsarts;
 • Sollicitatiebrief;
 • Telefoonnummer privé/zakelijk;
 • Tijdstip van uw afspraak;
 • Verzuim;
 • Verklaring Omtrent Gedrag;
 • Voortgangsrapportage;
 • Werklocatie;
 • Woonplaats.

Grondslag voor gegevensverwerking
Wij mogen alleen persoonsgegevens van u verwerken, indien wij dat doen op basis van een juridische grondslag. In dit kader verwerken wij uw persoonsgegevens met inachtneming van de juridische grondslagen, zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG):

 • wettelijke verplichting:
  - soms zijn wij wettelijk verplicht om bepaalde gegevens van u te verwerken.
 • uitvoering van een overeenkomst:
  - op basis van de uitvoering van uw behandelovereenkomst/zorgplan mogen wij bepaalde gegevens van u verwerken.
 • gerechtvaardigd belang:
  - in sommige gevallen kan het zo zijn dat ons belang om gegevens van u te verwerken
    gerechtvaardigd is.
 • toestemming:
  - wij verwerken uw persoonsgegevens, omdat u hier expliciet toestemming voor
    heeft gegeven.
 • vitale belangen van de betrokkene(n):
  - het kan zijn dat wij uw gegevens moeten verwerken, omdat dit noodzakelijk is voor uw
    gezondheid.

Bewaartermijnen
Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de in deze privacy- en cookieverklaring beschreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting. Voor het bewaren van gezondheidsgegevens hanteren wij de wettelijke bewaartermijn van 20 jaar, zoals opgenomen in de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Daarnaast bewaren wij financiële gegevens, zoals bijvoorbeeld de salarisadministratie, op grond van de fiscale bewaarplicht gedurende zeven jaar en worden sollicitatiegegevens uiterlijk 6 weken na het einde van de sollicitatieprocedure verwijdert. Sollicitatiegegevens met toestemming van de sollicitant bewaren wij maximaal 1 jaar na beëindiging van de procedure.

Naast deze genoemde bewaartermijnen houden wij, indien nodig, ook rekening met bewaartermijnen die voortvloeien uit overige wetgeving.

Hoe Stichting Amerpoort specifiek omgaat met het verwerken van persoonsgegevens van cliënten, verwanten en sollicitanten hebben wij vastgelegd in aparte privacy verklaringen.

Categorieën van ontvangers (derden)
Het kan voorkomen dat Stichting Amerpoort uw persoonsgegevens aan derde partijen verstrekt, omdat:

 • wij hen hebben ingeschakeld om bepaalde gegevens te verwerken;
 • dit nodig is om de behandel- of begeleidingsovereenkomst met u uit te voeren;
 • u hiervoor toestemming heeft gegeven;
 • wij hier een gerechtvaardigd belang bij hebben;
 • wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf.

Partijen waaraan Stichting Amerpoort persoonsgegevens verstrekt, zijn:

Verwerkers
Wij maken gebruik van diensten van derden die werkzaamheden voor ons verrichten, zoals leveranciers van onze systemen. Het kan zijn dat deze partijen uw persoonsgegevens voor ons verwerken. Zij doen dit in de hoedanigheid van verwerker. Wij zorgen ervoor dat deze derden de persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de inhoud van deze privacy- en cookieverklaring en met passende contractuele waarborgen.

Ketenpartners
Wij verstrekken uw persoonsgegevens in beginsel alleen aan onze ketenpartners, indien u daar expliciet toestemming voor heeft gegeven. Onze ketenpartners zijn onder andere Gemeenten Justitie, het UWV of andere stichtingen. Gegevensverstrekking zonder uw toestemming vindt uitsluitend plaats, indien dit noodzakelijk is om de overeenkomst met u te kunnen uitvoeren of een wettelijke verplichting dat voorschrijft. Wij versturen persoonsgegevens en informatie aan onze ketenpartners uitsluitend via beveiligde e-mails, om zodoende te voorkomen dat deze mails kunnen worden onderschept door onbevoegden.

Toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties
Indien wij hiertoe wettelijk zijn verplicht, worden persoonsgegevens uitsluitend verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties, als er bijvoorbeeld hiertoe in geval van fraude of illegale activiteiten een verzoek van de politie komt.

Overigen:

- Huisarts(en), sociale wijkteam(s);
- Woningbouwcorporaties;
- Direct betrokken begeleider(s)\behandelaar(s);
- Dienstverleners;
- Cookie leveranciers;
- Softwareleveranciers voor:
   * trainingen\opleidingen;
   * OR verkiezingen;
   * HRM en salarisadministratie;
   * evaluatie en statistische analyses;
   * nieuwsbriefmodules;
   * ontwikkeling websites.

Beveiliging persoonsgegevens
Wij zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens op een passende manier worden beveiligd tegen misbruik en ongeautoriseerde toegang. Onze website is voorzien van een SSL-certificaat, waardoor vertrouwelijke informatie versleuteld wordt verzonden en uw gegevens niet onderschept kunnen worden. Verder zorgen wij ervoor dat alleen bevoegde personen toegang hebben tot de gegevens en de toegang tot de gegevens is afgeschermd. Onze veiligheidsmaatregelen zijn zeer strikt en worden regelmatig gecontroleerd.

Uw rechten
Wanneer u persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen.

Recht op inzage en het recht op rectificatie
U kunt op elk moment een verzoek bij ons indienen om uw gegevens in te zien en indien onjuist, te laten wijzigen.

U kunt om rectificatie vragen als uw persoonsgegevens:

 • feitelijk onjuist zijn;
 • onvolledig zijn of niet ter zake doen voor het doel waarvoor ze zijn verzameld;
 • op een andere manier in strijd met een wet worden gebruikt.

Recht op verwijdering van gegevens
U kunt ons op elk moment verzoeken om de door ons verwerkte gegevens van u te laten verwijderen. Indien u een cliënt van ons bent of contractueel op een andere wijze aan ons bent gebonden, dan zullen wij uw persoonsgegevens (nog) niet verwijderen, omdat we de gegevens nog nodig hebben voor het leveren van onze diensten. Het kan ook zijn dat wij uw gegevens in een later stadium nodig hebben vanwege wettelijke bewaartermijnen of om andere wettelijke verplichtingen. Indien dit het geval is, zullen wij duidelijk beargumenteren waarom wij uw gegevens (nog) niet kunnen/mogen verwijderen. We bewaren uw persoonsgegevens in elk geval niet langer dan wettelijk is toegestaan.

In de onderstaande situaties kan een beroep worden gedaan op het recht van verwijderen van gegevens:

 • niet meer nodig:
  Stichting Amerpoort heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor de stichting ze heeft verzameld of waarvoor de organisatie ze verwerkt.
 • toestemming ingetrokken:
  U heeft eerder (uitdrukkelijke) toestemming gegeven aan Stichting Amerpoort voor het gebruik van uw gegevens, maar u trekt die toestemming nu in.
 • onrechtmatige verwerking:
  Stichting Amerpoort verwerkt de persoonsgegevens onrechtmatig, bijvoorbeeld omdat er geen wettelijke grondslag is voor de verwerking;
 • wettelijk bepaalde bewaartermijn verlopen:
  Stichting Amerpoort is wettelijk verplicht om de gegevens na bepaalde tijd te wissen.

Recht van bezwaar
U heeft altijd het recht om op basis van uw persoonlijke omstandigheden bezwaar te maken tegen het feit dat wij bepaalde gegevens van u verwerken. Als u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw gegevens, dan geldt hetzelfde als hierboven onder het recht van het verwijderen van gegevens is aangegeven: wij zullen stoppen met het verwerken van uw gegevens, tenzij wij deze gegevens nog nodig hebben voor bepaalde doeleinden.

Recht van beperking van verwerking en intrekken toestemming
Het recht van beperking van verwerking houdt in dat u kunt verzoeken om bepaalde gegevens tijdelijk niet door ons te laten verwerken. Bovendien heeft u altijd het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken.

Op dit recht kan een beroep worden gedaan in de volgende gevallen:

 • gegevens zijn mogelijk onjuist;
 • de verwerking is onrechtmatig;
 • gegevens zijn niet meer nodig;
 • betrokkene maakt bezwaar vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Het recht op dataportabiliteit (overdraagbaarheid van gegevens)
Het recht op dataportabiliteit houdt in dat u uw gegevens die wij van u verwerken mee kunt nemen naar een andere zorgaanbieder. Dit recht geldt alleen voor de persoonsgegevens die Stichting Amerpoort van u verwerkt op grond van toestemming of een met u gesloten overeenkomst. 

Hoe kunt u uw verzoek bij ons indienen?
U kunt uw verzoek bij ons kenbaar maken door een e-mail te sturen naar fg@amerpoort.nl. Wij streven ernaar om zo spoedig mogelijk – in ieder geval niet later dan vier weken – op uw verzoek te reageren.

YouTube
Wij tonen regelmatig YouTube-video’s op onze website. Wanneer u deze video’s afspeelt, komt u op de website van YouTube. Daar geldt het privacy- en cookiebeleid van Google. U kunt hiervoor kijken op https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/.

Social media Buttons
Op onze websites zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of te delen op de sociale medianetwerken Facebook, Twitter, Instagram en Linkedin. Deze knoppen worden pas actief, indien u daarop klikt. De buttons werken door middel van stukjes code. Door middel van deze stukjes code worden door de medianetwerken cookies geplaatst, wanneer u op de button klikt.

Leest u de privacy verklaringen van Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze stukjes code verwerken. Deze informatie wordt in de meeste gevallen door de social medianetwerken opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Facebook-pixel
Op de website werkenbijamerpoort.nl wordt gebruik gemaakt van de Facebook-pixel. Deze pixel ziet welke informatie u bekijkt en komt van Facebook. Meer informatie vindt u in het Privacybeleid van Facebook. Op de website www.amerpoort.nl wordt géén gebruik gemaakt van de Facebook-pixel.

Gebruik cookies
Op onze website gebruiken wij cookies van onszelf en van derde partijen. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van apparatuur (zoals PC, tablet of smartphone) van de websitebezoeker. Dit gebeurt via de webbrowser op het apparaat.

De opgeslagen informatie in de cookies wordt naar onze eigen beveiligde servers of van de betrokken derde partijen gestuurd. Dit gebeurt via de webbrowser op het apparaat. De cookies worden gebruikt om:  

 • functionaliteiten van de website mogelijk te maken (functionele cookies);
 • het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website gebruiksvriendelijker te maken (analytische cookies);
 • gepersonaliseerde advertenties te kunnen laten zien (marketing cookies).

Wij, en derde partijen, maken op onze website(s) gebruik van de onderstaande cookies

Naam

Soort cookie

Doel

Bewaartermijn

JSESSIONID
Gegenereerd door: Tomcat Servlet

nr-data.net

Functioneel
(noodzakelijk)

Deze cookie wordt gebruikt voor het bewaren van sessie data.  Deze cookie wordt verwijderd, nadat u uw browser sluit.

Einde sessie

Consent
YouTube (Google LLC) 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066 VS
Privacyverklaring

Functioneel
(noodzakelijk)

 

Gebruikt om te detecteren of de bezoeker de marketingcategorie in de cookie-banner heeft geaccepteerd. Deze cookie is nodig voor AVG-naleving van de website.

 

2 jaar

Google Analytics
Google LLC,
Verenigde Staten
Privacyverklaring

Analytisch

 

 

 

Deze cookies worden geplaatst om inzicht te verkrijgen in het bezoekersgedrag en om aan de hand hiervan de gebruikerservaring te verbeteren.

Maximaal 2 jaar

_ga
Google LLC,
Verenigde Staten
Privacyverklaring

Statistisch

Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.

 

2 jaar

_ga_#
Google LLC,
Verenigde Staten
Privacyverklaring

Statistisch

Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.

 

2 jaar

_gat
Google LLC,
Verenigde Staten
Privacyverklaring

Statistisch

Gebruikt door Google Analytics om verzoeksnelheid te vertragen

 

1 dag

_gid
Google LLC,
Verenigde Staten
Privacyverklaring

Statistisch

Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.

 

1 dag

Collect
Google LLC,
Verenigde Staten
Privacyverklaring

Statistisch

Gebruikt om gegevens naar Google Analytics te verzenden over het apparaat en het gedrag van de bezoeker. Traceert de bezoeker op verschillende apparaten en marketingkanalen.

Einde sessie

Visitor_info1_live
YouTube (Google LLC) 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066 VS
Privacyverklaring

Marketing

Probeert de bandbreedte van gebruikers te schatten op pagina's met geïntegreerde YouTube-video's.

 

179 dagen

YSC
YouTube (Google LLC) 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066 VS
Privacyverklaring

Marketing

Registreert een unieke ID om statistieken bij te houden van welke video's van YouTube de gebruiker heeft gezien.

 

Sessie

ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY
YouTube (Google LLC) 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066 VS

Privacyverklaring

Marketing

Bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-video

Doorlopend

 

yt-remote - cast-available
YouTube (Google LLC) 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066 VS
Privacyverklaring

Marketing

Bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-video

Einde sessie

yt-remote - cast-installed
YouTube (Google LLC) 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066 VS
Privacyverklaring

Marketing

Bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-video

Einde sessie

yt-remote - connected-devices
YouTube (Google LLC) 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066 VS
Privacyverklaring

Marketing

Bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-video

Doorlopend

yt-remote - device ID
YouTube (Google LLC) 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066 VS

Privacyverklaring

Marketing

Bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-video

Doorlopend

yt-remote - fast check period
YouTube (Google LLC) 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066 VS
Privacyverklaring

Marketing

Bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-video

Einde sessie

yt-remote - session app
YouTube (Google LLC) 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066 VS
Privacyverklaring

Marketing

Bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-video

Einde sessie

yt-remote - session name
YouTube (Google LLC) 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066 VS
Privacyverklaring

 

Marketing

Bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-video

Einde sessie

i/jot
Twitter USA
Verenigde Staten
Privacyverklaring

Marketing

Stelt een unieke ID in voor de bezoeker, waarmee externe adverteerders de bezoeker kunnen herkennen in relevante advertenties.

Einde sessie

i/jot/embedded
Twitter USA
Verenigde Staten
Privacyverklaring

Marketing

Stelt een unieke ID in voor de bezoeker, waarmee externe adverteerders de bezoeker kunnen herkennen in relevante advertenties.

Einde sessie


In- en uitschakelen van cookies
In uw webbrowser kunt u instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd wanneer u hiermee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van uw browser. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld. 

Verwijderen van cookies
De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt het cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen, voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Aansprakelijkheidsuitsluiting
Stichting Amerpoort is voortdurend bezig om de betrouwbaarheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op de websites te waarborgen. Stichting Amerpoort aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik of als gevolg van de onmogelijkheid van het gebruik van de op deze websites gepubliceerde informatie en/of verstrekte of verkregen informatie via het internet.

Verwijzingen naar websites van derden (via hyperlinks)
Op onze websites hebben wij verwijzingen opgenomen naar websites van derden. Wij maken u er graag op attent dat wanneer u deze websites bezoekt, de voorwaarden uit de privacy- en cookieverklaringen van deze derden van toepassing zijn. Wij raden u aan om de verklaringen van deze websites goed te lezen, voordat u daar gebruik van maakt.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op de websites worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze privacy- en cookieverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Heeft u nog vragen of opmerkingen?
Mocht u na het lezen van onze privacy- en cookieverklaring nog vragen hebben over het verwerken van uw persoonsgegevens door Stichting Amerpoort, dan kunt u deze stellen aan onze Functionaris Gegevensbescherming (FG) op de volgende twee manieren:

 1. door een mail te sturen naar: fg@amerpoort.nl
 2. door een brief te sturen naar:

Stichting Amerpoort
Ter attentie van de Functionaris Gegevensbescherming
Nieuwenoordlaan 12
3744 PA Baarn
E-mailadres: fg@amerpoort.nl

Klachten
Wij helpen u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Amerpoort. Op grond van de huidige privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens.

U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze privacy- en cookieverklaring is aangepast op 31 december 2022.

Wij helpen je graag!

Heb je een zorgvraag of wil je meer weten over onze dienstverlening? De consulenten van het Klantbureau staan klaar voor (aanstaande) cliënten, familie of vertegenwoordigers en verwijzers. 

Klantbureau