De Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad (OR) van Amerpoort overlegt met de Raad van Bestuur en vertegenwoordigt de medewerkers.

De Ondernemingsraad (OR) van Amerpoort overlegt met de Raad van Bestuur over het algemene en personeelsbeleid en vertegenwoordigt de medewerkers.De OR is ingesteld op grond van de Wet op de Ondernemingsraden.

De OR geeft op een deskundige en verantwoordelijke wijze proactief vorm aan medezeggenschap en houdt daarbij rekening met zowel individuele als collectieve belangen van alle betrokkenen. Samenwerken, kennis delen en respectvol omgaan met alle betrokkenen vormen daarbij de uitgangspunten.

In de OR van Amerpoort kunnen maximaal 15 leden zitting hebben. Op dit moment bestaat de OR uit 15 leden. Elke 4 jaar worden verkiezingen georganiseerd. Leden mogen zich herkiesbaar stellen. Medewerkers die tenminste 1 jaar in dienst zijn, kunnen zich kandidaat stellen en gekozen worden als lid. Om te mogen stemmen, moeten medewerkers tenminste een halfjaar bij Amerpoort werken. De OR wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris.

De leden van de OR komen om de week bij elkaar. In deze vergaderingen worden de advies- en instemmingsaanvragen van de bestuurder behandeld en wordt besproken over welke onderwerpen de OR informatie wil ontvangen. Medewerkers kunnen als toehoorder bij deze vergaderingen aanwezig zijn.

Om de 6 weken voert de OR overleg met de bestuurder en de directeur Serviceorganisatie. Elk jaar (in januari) wordt de algemene gang van zaken besproken met de bestuurder. De bestuurder geeft een korte terugblik en een vooruitblik op het komende jaar en meldt de onderwerpen die advies- of instemmingspichtig zijn.

Meer weten?

Mail naar ondernemingsraad@amerpoort.nl.

21051 OR fotocollage.jpeg

Wij helpen je graag!

Heb je een zorgvraag of wil je meer weten over onze dienstverlening? De consulenten van het Klantbureau staan klaar voor (aanstaande) cliënten, familie of vertegenwoordigers en verwijzers. 

Klantbureau