Van den Muijsenbergh-Fonds

Financiële steun aan instanties voor een optimaal leven en ontwikkeling van verstandelijk gehandicapten.

Doelstelling

Stichting Mr. C.W.F.H. Van den Muijsenbergh-Fonds (RSIN: 8002.99.024) heeft ten doel om financiële steun te verlenen aan instanties die zich volgens hun statuten ten doel stellen verstandelijk gehandicapten in het algemeen de mogelijkheid te bieden optimaal te leven en zich optimaal te ontwikkelen. Deze ruim geformuleerde doelstelling laat zien dat het om instanties gaat en dat de besteding van middelen bedoeld zijn voor optimaal leven en ontwikkeling van mensen met een verstandelijke handicap.

Giften

Het fonds kan bijzondere aanvragen honoreren dankzij de giften van donateurs. Uw hulp in de vorm van een eenmalige of periodieke gift is altijd welkom! U kunt uw gift overmaken op bankrekeningnummer NL92ABNA0415319536, ten name van Stichting Mr. C.W.F.H. Van den Muijsenbergh-Fonds in Baarn. Meer informatie over de fiscale aftrekbaarheid van uw bijdrage leest u op www.belastingdienst.nl/giften. U kunt ook contact opnemen met Tineke van Wieren, die u bijvoorbeeld in contact kan brengen met een notaris.

Aanvragen

Bij het bestuur kunnen aanvragen voor een bijdrage worden ingediend. De formulieren hiervoor kunt u opvragen bij ambtelijk secretaris Tineke van Wieren. De aanvragen worden meegenomen in de eerstvolgende vergadering. De uiterste aanleverdata vindt u bij de vergaderdata. Alle aanvragen moeten voorzien zijn van een offerte.

Bestuur

Het bestuur van Stichting Mr. C.W.F.H. Van den Muijsenbergh-Fonds bestaat uit:

 • Dhr. R.G. van Zanten (voorzitter)
 • Dhr. G. Born (penningmeester)
 • Mw. M. Roos-Le Large (secretaris)
 • Dhr. H. Beermann (lid)
 • Dhr. G.J. de Kruijk (lid)

Beleggingsadviseurs:

 • Dhr. C.J. de Kort en dhr. G.A. Born

Ambtelijk secretaris:

 • Mw. M.E.M. van Wieren-Van Heusden

Het bestuur van Stichting Van den Muijsenbergh-Fonds komt 2 keer per jaar bij elkaar om nieuwe aanvragen te beoordelen.

Vergaderdata 2021

woensdag 17 maart
woensdag 15 september

Beloningsbeleid

Binnen de Stichting Van den Muijsenbergh-Fonds zijn alle werkzaamheden onbezoldigd.

Uitgeoefende activiteiten

Toekenningen: Stichting Van den Muijsenbergh-Fonds heeft in 2020 de volgende aanvragen gehonoreerd:

 • Minikoeien tbv Brinkhorst
 • Dekzeilen tbv pontonboten
 • Gedenkplaats Blauwe Vogel
 • Woongroep Bussum
 • Bijdrage Namen Noemen
 • Sprokkelstage Leusden

Financiële verantwoording

Totale inkomsten in 2020: € 5.433.
Totale uitgaven in 2020: € 15.296
(bestaande uit toekenningen € 15.211 en uit financiële lasten € 85).

Balanstotaal per 31-12-2020: € 118.813,-

RSIN: 8002.99.024

Contact

Bezoekadres: Nieuwenoordlaan 12, 3744 PA Baarn
Contactpersoon: Tineke van Wieren
Telefoonnummer: 06 2334 3668 - acquisitie wordt niet op prijs gesteld.
E-mailadres: t.vanwieren@amerpoort.nl