Samenwerking VGU en Zorgkantoor voor regionale knelpunten

02 september 2021

Intensieve samenwerking tussen Vereniging Gehandicaptenzorg Utrecht (VGU) en Zilveren Kruis Zorgkantoor om regionale knelpunten op te lossen

In juni van dit jaar hebben vijftien van de zestien leden van de VGU en Zilveren Kruis Zorgkantoor eenintentieverklaring ondertekend. Hiermee willen zij de continuïteit en toegankelijkheid van de zorg in de regioUtrecht en ’t Gooi waarborgen. Ook gaan ze zich gezamenlijk inzetten om de kwaliteit van de zorg teverbeteren en duurdere zorg te voorkomen.

De directe aanleiding voor de intentieverklaring is een verkennend onderzoek dat werd uitgevoerd door hetzorgkantoor. “De uitkomst baarde ons zorgen”, begint Michiel van der Spa, landelijk inkopergehandicaptenzorg bij Zilveren Kruis Zorgkantoor. “Het lijkt er namelijk op dat de vraag- en de aanbodkant van de gehandicaptenzorg zich in onze regio niet synchroon ontwikkelen. Hierdoor kan er op termijn eenmismatch ontstaan tussen de zorgvraag van cliënten en het aanbod van de zorgorganisaties in de regio. Alsde onderzoeksuitkomst klopt, kunnen we op termijn niet meer de zorg bieden die noodzakelijk is. En danhebben we een groot probleem met elkaar.”

Gezamenlijk oplossen

“Het gaat hier om een overkoepelend probleem dat alle VGU-leden aangaat”, vult Hilde Hooijman aan. Ze islid van de raad van bestuur van zorgorganisatie Lievegoed en maakt deel uit van de projectgroep van deVGU die de afspraken uit de intentieverklaring uitwerkt en verder vormgeeft. “We zien problemen bij detoegankelijkheid van de zorg voor met name de complexere doelgroepen. Voor deze cliënten is heelspecifieke huisvesting, kennis en begeleiding nodig. We merken nu al dat vraag en aanbod hier niet altijdgoed matchen. Dat probleem zal in de toekomst alleen maar groter worden en kunnen we alleen gezamenlijkoplossen.”

Daadwerkelijk commitment

Michiel van der Spa ziet een aantal grote knelpunten: “De krapte op de arbeidsmarkt is op dit moment hetgrootste pijnpunt. Dat geldt nog extra voor de complexere doelgroepen. Daarnaast is het in onze regio heellastig om geschikte huisvesting te vinden. Een derde knelpunt is het betaalbaar houden van de zorg. Dekosten voor de zorg lopen steeds verder op, en dat geldt net zo goed voor de gehandicaptenzorg. Alleendoor gezamenlijk de knelpunten aan te pakken, kunnen we tot structurele oplossingen komen. Deintentieverklaring is hierin een belangrijke stap. Maar uiteindelijk gaat het erom dat we concrete afsprakenmet elkaar maken. Wat deze overeenkomst in mijn beleving zo bijzonder maakt is dat het niet alleen eenintentie is, maar ook een daadwerkelijk commitment van alle partijen om echt stappen te gaan zetten.Natuurlijk kunnen we de grote knelpunten niet zomaar even oplossen, maar het helpt heel erg als we ons ergezamenlijk verantwoordelijk voor gaan voelen in plaats van ieder voor zich.”

Best heel spannend

“Het gaat erom dat we de vraag en het aanbod in de regio beter op elkaar af willen gaan stemmen”, legtHilde Hooijman uit. “We zitten nu in de onderzoeksfase. Daarin bekijken we enerzijds hoe de vraag vancliënten zich zal ontwikkelen. Dat doen we onder andere door interviews met specialisten en het bestuderenvan allerlei data, zoals bijvoorbeeld wachtlijsten. Aan de andere kant willen een duidelijker beeld krijgen van het aanbod van de VGU-leden. HetZilveren Kruis Zorgkantoor heeft een uitvraag gedaan naar het aanbod van alle leden. Samen hebben wegekeken op welk gebied iedere partij heel goed is. En dat dan met name voor de zorg voor complexeredoelgroepen. Dat was best wel heel spannend om te doen. Van oudsher zijn we gewend dat iedereorganisatie zelf een breed zorgpalet aanbiedt. Ook hebben we onderzocht wat er mogelijk is binnen deregels voor concurrentie en marktwerking van de ACM. Het ging ons er in deze fase vooral om dat we inkaart wilden brengen waar de complexere zorg plaats kan vinden en dat we hier voldoende plekken voorbeschikbaar hebben, nu en in de toekomst.”

Intrinsieke motivatie

“Ik vind het heel bijzonder dat we met elkaar zo’n traject op poten hebben weten te zetten”, zegt Michiel vander Spa enthousiast. “We zijn dit aangegaan op basis van een intrinsieke motivatie. Alle partijen onderkennenhet belang en gaan heel ver in hun bereidheid tot samenwerking. En dat in een van de grootste zorgregio’svan Nederland. Ik hoop echt dat we iets heel moois gaan neerzetten!”

Foto boven: Paul Willems, bestuurder Amerpoort, en Marti Paardekooper, directeur Langdurige Zorg Zilveren Kruis Zorgkantoor.

De 15 organisaties van de VGU die de intentieverklaring hebben ondertekend:

organisaties.png