In gesprek met elkaar, ook al heb je een andere mening

Blog van Paul Willems

Ik heb kennisgenomen van het artikel in het AD. Ik verwijs hierbij graag naar mijn blog hieronder:

De FNV heeft een nieuwe actie aangekondigd op 3 maart op Nieuwenoord. Ruim een week geleden heb ik de regiobestuurder van de FNV een uitnodiging gestuurd om in gesprek te gaan met mij, vertegenwoordigers van het MT en van de OR. Jammer genoeg heeft de FNV niet gereageerd op de uitnodiging.
 
Ik zie reacties van collega’s op MijnAmerpoort (intranet) op het bericht over de instemming van de OR op de invoering van de 7-uurs diensten. Ik kan me voorstellen dat niet iedereen blij is met dit besluit. Het besluit is tot stand gekomen volgens de route die we altijd lopen. De OR is op een zorgvuldige manier tot instemming gekomen nadat die de achterban uitgebreid heeft geraadpleegd. Zij hebben een aantal voorstellen voorgelegd over de invoering van het besluit. Die voorstellen heb ik overgenomen.
We werken op andere locaties binnen Nieuwenoord en Amerpoort al langere tijd op deze manier en we zien dat het positieve effecten heeft; voor de kwaliteit van zorg en omdat we medewerkers grotere contracten kunnen bieden.
 

In gesprek met teams

Ik heb in de afgelopen periode samen met divisiedirecteur Harry Bosma een aantal teams gesproken op Nieuwenoord. Zij hebben hun zorgen met ons gedeeld en gaven ons onder andere mee dat de communicatie over het voorgenomen besluit niet goed en eenduidig is verlopen.
Managers gaan de komende tijd daarom opnieuw in gesprek met hun teams om te horen welke knelpunten zij ervaren. We willen zoveel als mogelijk tegemoetkomen aan de zorgen en dilemma’s van medewerkers en samen op zoek naar passende oplossingen. Wat voorop staat, is dat de samenwerking tussen dagbesteding en wonen wordt versterkt.
 

Goede CAO

Ik heb de berichtgeving van de FNV gelezen en vind dat die geen recht doet aan de praktijk bij Amerpoort. Er is afgelopen jaar een goede CAO afgesloten, daar heeft de FNV aan meegewerkt en daar heeft de FNV haar handtekening onder gezet.
Voor de waardering van functies gaan wij uit van de FWG Gehandicaptenzorg. Wij zijn bezig met een evaluatie van ons functiehuis met extra aandacht voor de begeleidende functies.
Zoals in elke organisatie vertrekken medewerkers en komen er ook gelukkig weer nieuwe medewerkers bij. Elke organisatie in de zorg is genoodzaakt om flexkrachten, uitzendkrachten en ZZP’ers in te zetten. Zeker geen ideale situatie, op de eerste plaats niet voor de mensen die bij ons in zorg zijn.
 

Zorgzwaarte

Ik ben me er zeer van bewust dat de zorg zwaarder wordt. Ik ben daarover in gesprek met bijvoorbeeld de VGN, de Nederlandse Zorgautoriteit en het Zorgkantoor. Ik breng dit thema op vele plekken onder de aandacht. De VGN spreekt hierover regelmatig met het Ministerie van VWS.
 

Buffer

Overheden en banken eisen van zorgorganisaties dat ze een financiële buffer hebben. Die buffer gebruiken we om geld te sparen zodat we in de toekomst goede en kwalitatief veilige huisvesting kunnen realiseren. Én het is een voorwaarde van banken als we geld willen lenen.
 

Dialoog

Binnen Amerpoort vinden we het belangrijk om met elkaar in gesprek te zijn. En elkaar te respecteren, ook al heb je een andere mening. Dat betekent ook dat er soms besluiten genomen worden die niet altijd aansluiten bij ieders wens.
 
De deur staat altijd open bij managers, MT-leden en bij mij om verder in gesprek te gaan.
 
Paul Willems
Bestuurder van Amerpoort.

Wij helpen je graag!

Heb je een zorgvraag of wil je meer weten over onze dienstverlening? De consulenten van het Klantbureau staan klaar voor (aanstaande) cliënten, familie of vertegenwoordigers en verwijzers. Voor alle algemene vragen kunt u 24 uur per dag terecht bij de receptie van Amerpoort: 035 647 5555 -  info@amerpoort.nl

Klantbureau