Ervaringsdeskundigen

Echt samen werken: verwanten delen hun kennis en ervaring. Zij gaan aan de slag als ervaringsdeskundige.

U, als verwant, familielid, kent uw zoon, dochter, broer of zus als geen ander. Uw kennis en ervaring is dan ook onmisbaar in de zorg en begeleiding die Amerpoort biedt. Wij hebben heel wat te leren van verwanten, of je nu begeleider, stafmedewerker of manager bent. En ook verwanten leren van elkaar.

Vanuit het project Kennis delen van het Amerpoort Expertisecentrum willen we ervoor zorgen dat verwanten zich welkom voelen en mee kunnen, mogen en willen doen. Zodat we écht samen werken!

De rol van een ervaringsdeskundige verwant

Amerpoort wil verwanten nadrukkelijk betrekken bij de zorg van cliënten. Zij zijn immers een onmisbare schakel. We willen bereiken dat het vanzelfsprekend wordt dat de verwant wordt geraadpleegd en betrokken.

Het Amerpoort Expertisecentrum doet daarom vanuit het project kennis delen, de oproep aan verwanten om zich aan te melden als ervaringsdeskundigen. Hiermee krijgt de betrokkenheid van verwanten een extra impuls.

Verwanten die zich hebben aangemeld als ervaringsdeskundigen, denken mee over allerlei zaken die te maken hebben met cliënten. Dit doen zij vanuit de ervaring die ze hebben met Amerpoort maar ook vanuit de kennis die ze hebben vanuit bijvoorbeeld het eigen werk of opleiding. Soms gaat het om meedenken bij bestaande of nieuwe projecten, soms gaat het ook om een actieve bijdrage. Zoals het vertellen over de ervaringen aan nieuwe medewerkers.

 

‘Als ouders moet je elkaar handvatten geven, want met al die ouders ben je één. Het kan als een olievlek werken. We moeten meer de verbinding aangaan. Voorlopig is er een heleboel werk te doen! ’
Ada Hollenberg | moeder van Walter en ervaringsdeskundige

 

Thema’s en activiteiten

Inmiddels zijn 13 ervaringsdeskundige verwanten aan de slag gegaan bij Amerpoort. Samen kijken we naar wat beter kan. In 2017 zijn we gestart met de thema’s:

Binnenkomst/welkom heten

 • Verwanten zijn samen met medewerkers van Amerpoort (zorgconsulenten/communicatie/staf) om de tafel gegaan om het proces van binnenkomst stapsgewijs te bekijken en suggesties ter ver-betering aan te dragen. Processen zijn aangepast en geïmplementeerd. In 2018 gaan we aan de slag met het thema buddy's, de verwant welkom heten binnen Amerpoort door een andere verwant vanaf aanmelden.
 • We zijn actief bezig met een digitale en fysieke welkomstbrochure. En met een map met een duidelijk zichtbaar instroomproces. Ook de website is door de verwanten besproken en wordt op dit moment aangepast. Dit helpt verwanten om vanaf het begin beter de weg te vinden binnen Amerpoort.

Informatie delen en scholing

 • Een groep verwanten draagt bij aan de introductiedag voor nieuwe medewerkers
 • Doorlopen van het huidige scholingsaanbod van Amerpoort vanuit 2 perspectieven:
  -Bij welk trainingen (top 3) zou de input van verwanten gewenst en aanvullend zijn
  -Welke trainingen (top 3) zouden verwanten zelf graag willen volgen
 • Ontwikkelen scholing over ‘het leren kennen van de verwant’. Verwanten geven voorlichting aan MBO leerlingen en bij het ROC.

Werkprocessen

 • Verwanten die deelnemen aan deze werkgroep sluiten aan bij lopende projecten (methodiekenboek, digitaal verwantenportaal, huisvesting, cyclisch werken) en starten waar mogelijk nieuwe initiatieven. Zo zijn zij nauw betrokken bij projecten die voor hen relevant zijn.
 • In 2018 zal de werkgroep Werkprocessen 'De Driehoek in teams & familie op de locatie' (oid) gaan heten. Deze werkgroep gaat aan de slag met de driehoek en zal deze onderdeel laten worden van de hele organisatie.

Werkwijze

In een oriënterend en vrijblijvend gesprek onderzoeken we gezamenlijk waar mogelijkheden liggen om uw kennis en ervaringen in te zetten ter verbetering van kwaliteit van zorg. De mate van inzet in tijd is geheel afhankelijk van uzelf.

Waar u mee aan de slag gaat is afhankelijk van uw specifieke ervaring en kennis of de thema’s waar Amerpoort mee bezig is. Met de betreffende werkgroep of medewerkers stemt u de werkwijze af. Bijvoorbeeld, bij welke overleggen bent u aanwezig,    hoeveel tijd kunt u besteden op welke momenten, etc.

4 x per jaar is er een grote bijeenkomst met alle ervaringsdeskundige verwanten, een mooie gelegenheid om ervaringen uit te wisselen.

Wij kunnen uw reiskosten vergoeden op basis van een kilometervergoeding a 0,19 cent p/km.

Oproep: wilt u uw kennis en ervaring delen?

Heeft u ervaringen met Amerpoort die u wilt delen? Ziet u verbeterpunten voor de zorg? Dan roepen wij u op om mee te denken, doen en praten. Meer verwanten die hun kennis en ervaring willen delen, zijn heel welkom! Meld u aan voor een vrijblijvend, oriënterend gesprek via meedoen@amerpoort.nl

Wilt u meer weten of heeft u vragen?

Stel uw vraag via meedoen@amerpoort.nl of het Expertiseloket tel. 06-57 42 09 92.