Eigen bijdrage

Meerderjarige cliënten die zorg hebben op basis van de Wlz of Wmo moeten standaard een eigen bijdrage zorg betalen.

Meerderjarige cliënten die zorg hebben op basis van de Wet Langdurige Zorg (Wlz) of op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) moeten standaard een eigen bijdrage zorg betalen.

Deze eigen bijdrage wordt door het Centraal Administratie Kantoor (CAK) geïnd. Amerpoort levert de basisgegevens aan bij het CAK en de door u afgenomen zorg. Het Zorgkantoor en de gemeenten leveren bij het CAK de gegevens over de indicaties of beschikkingen aan.

Voor informatie over de werkwijze van het CAK en de eigen bijdrage kunt u terecht  op www.hetcak.nl.