Centrale Cliëntenraad Amerpoort (CCR)

Bij Amerpoort is het vanzelfsprekend dat cliënten meepraten en meebeslissen over de ondersteuning die zij krijgen.

Samen werken aan een goed leven voor mensen met een verstandelijke beperking. Het is van groot belang dat cliënten en hun vertegenwoordigers ook zelf voor de belangen van de cliënt opkomen. Deze medezeggenschap is zelfs wettelijk voorgeschreven.

Amerpoort heeft een centrale cliëntenraad, die uit twee gelijkwaardige delen bestaat. In de deelraad cliënten zitten cliënten die voor zichzelf kunnen opkomen. De deelraad cliëntvertegenwoordigers bestaat uit ouders, broers, zussen of andere relaties van cliënten.

De centrale cliëntenraad bestaat uit minimaal 5 en maximaal 9 leden.
Raadsleden zitten voor een vaste periode in de cliëntenraad, iedere 4 jaar zijn er verkiezingen.

Wmcz 2018 – Wet Medezeggenschap Clienten Zorginstellingen

De CCR praat mee over onderwerpen die voor hen belangrijk zijn omdat ze invloed hebben op hun dagelijks leven. De Wet Medezeggenschap voor Cliënten in Zorgorganisaties (WMCZ 2018) geeft hier richtlijnen voor. Medezeggenschap is het recht van cliënten om invloed te kunnen uitoefenen op de besluitvorming van de organisatie door middel van advies of instemming.

De CCR geeft gevraagd én ongevraagd adviezen aan manager of de Raad van Bestuur van Amerpoort. Tijdens de vergaderingen praten zij daar met elkaar over. Pas na dit advies kan de Raad van Bestuur de voorgenomen besluiten uitvoeren

Voorbeelden recht op advies

  • Stoppen of uitbreiden van de zorg
  • Samenwerken met een andere organisatie
  • Grote veranderingen in de zorg
  • Begroting
  • Verbouwing, nieuwbouw of verhuizing
  • Nieuwe manager

Voorbeelden recht op instemming

  • zelf eten koken in plaats van kant-en-klare maaltijden
  • andere regels voor het zorgplan
  • nieuwe ondersteuner cliëntenraad
  • verhuisplan voor cliënten (sociaal plan)

Wat doet de CCR?

De CCR van Amerpoort praat mee over de gang van zaken binnen de organisatie. De belangrijkste taak van de CCR is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de cliënten. De cliëntenraad adviseert de Raad van Bestuur van Amerpoort over alle onderwerpen die voor cliënten van belang zijn.

Van de raadsleden wordt verwacht dat zij in staat zijn de belangen van hun achterban te behartigen en op organisatiebreed niveau kunnen denken. Het streven is streven is om de CCR zo samen te stellen dat de belangen van de cliënten uit alle geledingen en doelgroepen van de organisatie goed aan bod komen.

CCRC – deelraad cliënten

De vergaderingen van de CCR cliënten zijn op donderdagmiddag in Baarn: 1x in de maand een overlegvergadering met de bestuurder. En 1x per maand een werkvergadering om bijvoorbeeld adviesaanvragen verder uit te werken. 

Verder organiseert de CCRC 1x per jaar een cliëntenradenavond voor alle lokale cliëntenraden met leuke doe- en denkactiviteiten rondom medezeggenschap.

De CCRC wordt ondersteund door een coach medezeggenschap en de ambtelijk secretaris. Meer informatie.

CCRV – deelraad cliëntvertegenwoordigers

De CCR vergadert 1 maandagavond per maand. Hier worden, naast mededelingen van de bestuurder, de actuele zaken en de correspondentie besproken. Daarnaast zijn er nog overleggen met de lokale raden, een themabijeenkomsten en een jaarlijks overleg met de Raad van Toezicht. Binnen de CCR worden de aandachtsgebieden verdeeld, waardoor er extra overleg of besprekingen met directeuren en/of medewerkers van Amerpoort is. De cliëntenraad bestaat uit mensen met een brede deskundigheid en ervaring, die elkaar zoveel mogelijk aanvullen. Belangrijk is vooral interesse in de gehandicaptenzorg en affiniteit met de cliëntenzorg binnen Amerpoort. De CCRV wordt ondersteund door de ambtelijk secretaris. Meer informatie.

Lokale raden

Op veel locaties (of clusters) van Amerpoort zijn lokale cliëntenraden actief of worden opgericht. De lokale cliëntenraden komen minder vaak bijeen dan de centrale raad, meestal zo’n 1 keer per maand. De manager van die locatie komt ook langs in de vergadering. De cliëntenraden worden ondersteund door een coach Medezeggenschap.

De lokale raden hebben dezelfde advies- en instemmingrechten. Zij geven bijvoorbeeld advies over het jaarplan en de begroting van de betrokken manager. Maar ook over de huisregels of de plannen voor de tuin. Zij houden zich bezig met onderwerpen die op deze locatie spelen. Zoals het weekmenu, de inrichting van de woning of iets anders actueels.

Heeft u nog vragen?

Wilt u meer weten of wilt u zich aansluiten bij de Centrale of een lokale cliëntenraad? Aarzel dan niet en vraag naar de mogelijkheden.

Voor meer informatie over de CCR en medezeggenschap bij Amerpoort kunt u contact opnemen met Cobi van Dijk, ambtelijk secretaris van de CCR.

Zij is te bereiken per telefoon: 06 574 481 55 of  per mail op co.vandijk@amerpoort.nl.

Wij helpen je graag!

Heb je een zorgvraag of wil je meer weten over onze dienstverlening? De consulenten van het Klantbureau staan klaar voor (aanstaande) cliënten, familie of vertegenwoordigers en verwijzers. 

Klantbureau