Centrale Cliënten Raad (CCR)

Bij Amerpoort is het vanzelfsprekend dat cliënten meepraten en meebeslissen over de ondersteuning die zij krijgen.

Amerpoort heeft een centrale cliëntenraad, die uit twee delen bestaat. In de deelraad cliënten zitten cliënten die voor zichzelf (kunnen) opkomen. De deelraad verwanten bestaat uit ouders, broers, zussen of andere relaties van cliënten. Deze medezeggenschap is zelfs wettelijk voorgeschreven. Ook op lokaal niveau (voor locaties of clusters) zijn verwantenraden actief. Alle raden hebben een samenwerkingsovereenkomst met Amerpoort.

Centrale raad

De centrale cliëntenraad – deelraad verwanten komt 12 keer per jaar bijeen op maandagavond in Baarn. Daarnaast zijn er nog 2 overleggen met de lokale raden, een themabijeenkomst voor alle cliëntvertegenwoordigers en een jaarlijks overleg met de Raad van Toezicht. De raad bestaat uit minimaal 5, maximaal 9 leden. Zij hebben de taken onderling verdeeld in aandachtsgebieden. Op basis van de organisatorische indeling, streeft de CCR deelraad verwanten de volgende samenstelling na:

 • Divisie 1 - 4 leden
 • Divisie 2 - 4 leden
 • Vrije plaats - 1 lid

De CCR deelraad verwanten geeft gevraagd én ongevraagd adviezen aan de Raad van Bestuur van Amerpoort. Pas na dit advies kan de Raad van Bestuur de voorgenomen besluiten uitvoeren. Gewoon adviesrecht heeft de raad bijvoorbeeld als het gaat om de begroting of de benoeming van directeuren. Zwaarwegend advies is het advies bij fusie of samenwerking met een andere organisatie of bij een verbouwing. Maar ook als het de voeding en veiligheid van cliënten betreft, of recreatie en geestelijke verzorging, heeft de raad zwaarwegend adviesrecht.

Lokale raden

Op veel locaties (of clusters) van Amerpoort zijn lokale verwantenraden actief. Zij overleggen met de manager op het gebied van dagbesteding of woonbegeleiding. De lokale raden komen minder vaak bijeen dan de centrale raad, meestal zo’n 4 keer per jaar. Twee keer per jaar wordt er een informatieavond georganiseerd door de CCR deelraad verwanten voor de lokale verwantenraden.

De lokale raden geven advies over het jaarplan van de betrokken manager. Zij houden zich bezig met concrete onderwerpen die op de locatie spelen. Ze trekken bijvoorbeeld aan de bel als ze merken dat er iets niet goed gaat met de voeding of het vervoer van cliënten. Maar ook een onderwerp als huisregels kan ter sprake komen. Net als op centraal niveau leert de ervaring dat over het algemeen goed naar de adviezen wordt geluisterd.

Samenstelling

De samenstelling van de CCR deelraad Verwanten is per maart 2018 als volgt:

 • Arend Tibbe – Voorzitter
 • Charles Knott – Vicevoorzitter
 • Henk Bakker
 • Dick van den Berg
 • Henny Bos
 • Desírée Both
 • Rob Drukker
 • Ariane Mees
 • Geert Schuring
 • René Upperman

Vragen, ideeën of suggesties?

Binnen de raad zijn er verschillende aandachtsgebieden waar een aantal leden aan gekoppeld is. Mocht een verwant vragen hebben over de medezeggenschap of over de zorg/voorzieningen voor cliënten die Amerpoort-breed spelen dan kunt u zich wenden tot de ambtelijk secretaris Cobi van Dijk via de mail co.vandijk@amerpoort.nl of op telefoonnummer 035-647.5231.

Wilt u meer weten? Wilt u een bijdrage leveren aan de belangenbehartiging? Wilt u op een directe manier invloed uitoefenen op het beleid van Amerpoort, op centraal of lokaal niveau? Aarzel dan niet en vraag naar de mogelijkheden.

Heeft u vragen, ideeën, suggesties of klachten over de zorg of voorzieningen voor uw eigen verwant, neem dan eerst contact op met begeleiders op de woongroep of dagbesteding/werk van uw verwant. Mocht dat geen resultaat opleveren, dan kunt u terecht bij de lokale raad van uw cluster en/of de manager.

Bijlagen (in pdf)