Bestuur Amerpoort

Marjolein Bolt en Jan-Henk Janssen vormen de raad van bestuur van Amerpoort. De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid.

Raad van bestuur

Marjolein Bolt

Marjolein Bolt is sinds 1 september 2021 voorzitter van de raad van bestuur van Amerpoort. Marjolein startte haar loopbaan als maatschappelijk werker in de zorg voor mensen met een beperking. Zij deed haar werkervaring op in verschillende sectoren: welzijnswerk, ouderenzorg, gemeenten, psychiatrie voor jeugdigen en diverse sectoren in de gehandicaptenzorg, waaronder de zorg voor doven en slechthorenden, forensische zorg en SGLVG-zorg. De afgelopen vijf jaar werkte Marjolein als voorzitter van de raad van bestuur bij Trajectum, een organisatie op het snijvlak van de gehandicaptensector, GGZ en forensische zorg​​. Marjolein is lid van het bestuur van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland.​

Marjolein-Bolt-header.jpg

Jan-Henk Janssen

Jan-Henk Janssen is per 15 oktober 2021 de tweede bestuurder bij Amerpoort​. Jan-Henk startte zijn loopbaan bij de gemeente Den Haag en gemeente Arnhem. Daar heeft hij veel ervaring opgedaan in bedrijfsvoering op het gebied van ict, vastgoedbeheer en financiën. Jan-Henk was tot voor kort directeur van Laborijn (uitvoerder participatiewet) en daarvoor van Presikhaaf Bedrijven, de sociale werkvoorziening in de regio Arnhem.​

Jan-Henk-Janssen-940x411.jpg

De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de bestuurders zijn vastgelegd in een reglement (pdf).

Raad van toezicht

De raad van toezicht is het toezichthoudende orgaan van Amerpoort en houdt conform de statuten (pdf) en het reglement raad van toezicht (pdf) toezicht op de wijze waarop de raad van bestuur de organisatie bestuurt. Amerpoort voldoet aan de eisen van transparantie en inrichting van de bedrijfsvoering zoals is vastgelegd in het Uitvoeringsbesluit Wet Toelating Zorginstellingen en de Zorgbrede Governancecode. De raad van toezicht bestaat uit:

Mevr. L.M. van der Sluis, advocaat  Berculo Advocaten
Voorzitter raad van toezicht, lid Benoemings- en Honoreringscommissie.

Mevr. prof. dr. A.P. Nieboer, professor Socio-Medical Sciences aan het Institute of Health Policy and Management aan de Erasmus Universiteit
Vicevoorzitter raad van toezicht, voorzitter auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid van Zorg

Mevr. J.J. Hellinga, bedrijfsarts Immediator
Lid raad van toezicht, lid auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid van Zorg

Dhr. R. Santokhi, Chief Financial Officer Europe Aegon Asset Management
Lid raad van toezicht, lid auditcommissie Bedrijfsvoering en Huisvesting

Dhr. R.G.J. te Brake, directeur Financiën en Sales Gelre Ziekenhuis
Lid raad van toezicht, voorzitter auditcommissie Bedrijfsvoering en Huisvesting

Leden dienen te voldoen aan de Profielschets raad van toezicht (pdf).

 

Nadere toelichting raad en commissies

De raad van toezicht (rvt) heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken in de organisatie en de daarmee verbonden onderneming. Ook staat hij de bestuurder met raad ter zijde. De rvt richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de organisatie en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van de organisatie en betrokkenen af. De raad is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren. Hij heeft zijn taak en werkwijze vastgelegd in het reglement raad van toezicht. De rvt is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de raad van bestuur en welk deelbelang dan ook, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.

De rvt heeft drie commissies:
1.    De Benoemings- en Honoreringscommissie,
2.    de auditcommissie Bedrijfsvoering en Huisvesting en
3.    de auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid van Zorg.
De taak van de commissies is om de besluitvorming van de rvt voor te bereiden en de raad te ondersteunen en te adviseren bij zijn onafhankelijke uitoefening van het toezicht. De commissies rapporteren middels het verslag van de rvt in het jaarverslag van de Stichting Amerpoort.

De onderwerpen waarmee de raad van toezicht zich bezighoudt, zijn terug te vinden in ons Jaarverslag Amerpoort 2020 (pdf).

De onderwerpen waarover de raad van bestuur de raad van toezicht informeert zijn opgenomen in het jaarlijks opnieuw te evalueren en vast te stellen informatieprotocol (pdf).

Beloningsbeleid

Amerpoort kent een beloningsbeleid conform de CAO Gehandicaptenzorg. Voor de raad van bestuur wordt de NVZD-adviesregeling toegepast. Voor de indexering wordt de CAO gevolgd. De raad van toezicht stelt de bezoldiging van de leden van de raad van toezicht vast en gaat hierbij uit van de adviesregeling van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg (NVTZ). De honorering is niet afhankelijk van de resultaten van de zorgorganisatie, is passend bij de maatschappelijke positie van de zorgorganisatie en valt binnen de normen van de Wet Normering Topinkomens.

Onkosten

De raad van bestuur heeft afspraken gemaakt met de raad van toezicht over de vergoeding van onkosten van de raad van bestuur. Deze afspraken zijn hier te vinden (pdf). De onkosten van de raad van bestuur worden jaarlijks gepubliceerd op de website.

Carante Groep

Amerpoort is aangesloten bij Carante Groep. De Carante Groep is een samenwerkingsverband van diverse instellingen in Nederland, met 17.000 cliënten en 17.000 medewerkers, voornamelijk actief op het gebied van gehandicaptenzorg en verpleeghuiszorg. Samengewerkt wordt op het gebied van ICT, Financiën en Informatie, HRM, huisvesting en zorgontwikkeling.

Organogram

Download het organogram van Amerpoort (pdf).

HKZ-certificaat

Amerpoort is HKZ gecertificeerd. Via dit certificaat maken we zichtbaar dat Amerpoort intern de zaken goed op orde heeft, dat de cliënt centraal staat en dat de organisatie voortdurend en systematisch werkt aan verbetering van het aanbod. Bovendien voldoet het kwaliteitssysteem aan de internationale ISO-9001 normen.