Bestuur Amerpoort

Paul Willems is bestuurder van Amerpoort. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid.

Paul Willems (1958) is sinds 2012 bestuurder van Amerpoort. Voordat hij bij Amerpoort in dienst trad, werkte hij ruim 30 jaar in de GGZ. Hij leerde eerst als B-verpleegkundige/ sociotherapeut en later als orthopedagoog de zorg van binnen kennen: “In latere functies kwam daar de bedrijfsvoering bij. Daardoor kan ik de zachte en de harde kant – de zorginhoud en de bedrijfsvoering – goed met elkaar verbinden.”

Die eigenschap bracht Willems naar diverse coördinerende en leidinggevende functies in met name de kinder- en jeugdpsychiatrie. In 2000 werd hij bestuurder van de Argonaut, academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie in Amsterdam. Na een fusie in 2004 bekleedde hij diezelfde functie bij de rechtsopvolger van deze organisatie, de Bascule.

“Amerpoort ervaar ik als een open, ondernemende en inspirerende organisatie, met grote betrokkenheid bij de cliënt die meestal een leven lang beroep doet op zorg en ondersteuning. Amerpoort is ook een organisatie met een lerend en creatief vermogen: hoe kunnen we het nog beter doen, in samenwerking en in dialoog met de cliënt, verwanten, vrijwilligers en de samenwerkingspartners om ons heen? Deze cultuur, in combinatie met de grote diversiteit van cliënten en aanbod van zorg, maakt dat ik met enorm veel plezier bij Amerpoort werk."

Nevenfuncties van Paul Willems zijn:

  • Bestuurder Stichting Specialistisch Behandelcentrum Zandheuvelweg (SBZ)
  • Voorzitter dagelijks bestuur Vereniging Gehandicaptenzorg Utrecht (VGU)
  • Vice voorzitter Carante Groep

De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de bestuurder zijn vastgelegd in een reglement (pdf).

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is het toezichthoudende orgaan van Amerpoort en houdt conform de statuten (pdf) en het reglement Raad van Toezicht (pdf) toezicht op de wijze waarop de Raad van Bestuur de organisatie bestuurt. Amerpoort voldoet aan de eisen van transparantie en inrichting van de bedrijfsvoering zoals is vastgelegd in het Uitvoeringsbesluit Wet Toelating Zorginstellingen en de Zorgbrede Governancecode.

De Raad van Toezicht bestaat uit:

Mevr. L.M. van der Sluis, advocaat  Berculo Advocaten
Voorzitter Raad van Toezicht, lid Benoemings- en Honoreringscommissie.

Mevr. prof. dr. A.P. Nieboer, professor Socio-Medical Sciences aan het Institute of Health Policy and Management aan de Erasmus Universiteit
Vicevoorzitter Raad van Toezicht, voorzitter auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid van Zorg

Mevr. J.J. Hellinga, bedrijfsarts Immediator
Lid Raad van Toezicht, lid auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid van Zorg

Dhr. R. Santokhi, Chief Financial Officer Europe Aegon Asset Management
Lid Raad van Toezicht, lid auditcommissie Bedrijfsvoering en Huisvesting

Dhr. R.G.J. te Brake, directeur Financiën en Sales Gelre Ziekenhuis
Lid Raad van Toezicht, voorzitter auditcommissie Bedrijfsvoering en Huisvesting

Leden dienen te voldoen aan de Profielschets Raad van Toezicht (pdf).

 

Nadere toelichting raad en commissies

De Raad van Toezicht (RvT) heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de organisatie en de daarmee verbonden onderneming. Ook staat hij de bestuurder met raad ter zijde. De RvT richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de organisatie en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van de organisatie en betrokkenen af. De raad is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren. Hij heeft zijn taak en werkwijze vastgelegd in het Reglement Raad van Toezicht. De RvT is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de Raad van Bestuur en welk deelbelang dan ook, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.

De RvT heeft drie commissies:
1.    De Benoemings- en Honoreringscommissie,
2.    de auditcommissie Bedrijfsvoering en Huisvesting en
3.    de auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid van Zorg.
De taak van de commissies is om de besluitvorming van de RvT voor te bereiden en de raad te ondersteunen en te adviseren bij zijn onafhankelijke uitoefening van het toezicht. De commissies rapporteren middels het verslag van de RvT in het jaarverslag van de Stichting Amerpoort.

De onderwerpen waarmee de Raad van Toezicht zich bezighoudt, zijn terug te vinden in ons Jaarverslag Amerpoort 2019 (pdf).

De onderwerpen waarover de Raad van Bestuur de Raad van Toezicht informeert zijn opgenomen in het jaarlijks opnieuw te evalueren en vast te stellen informatieprotocol (pdf).

Beloningsbeleid

Amerpoort kent een beloningsbeleid conform de CAO Gehandicaptenzorg. Voor de Raad van Bestuur wordt de NVZD-adviesregeling toegepast. Voor de indexering wordt de CAO gevolgd. De Raad van Toezicht stelt de bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht vast en gaat hierbij uit van de adviesregeling van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg (NVTZ). De honorering is niet afhankelijk van de resultaten van de zorgorganisatie, is passend bij de maatschappelijke positie van de zorgorganisatie en valt binnen de normen van de Wet Normering Topinkomens.

Onkosten

De Raad van Bestuur heeft afspraken gemaakt met de Raad van Toezicht over de vergoeding van onkosten van de Raad van Bestuur. Deze afspraken zijn hier te vinden (pdf). De onkosten van de Raad van Bestuur worden jaarlijks gepubliceerd op de website. Zij betreffen voor 2020:

Representatiekosten € 2.289
Opleiding € 1.210
Organisatiekosten € 2.911
Totaal € 6.410


Carante Groep

Amerpoort is aangesloten bij Carante Groep. De Carante Groep is een samenwerkingsverband van diverse instellingen in Nederland, met 17.000 cliënten en 17.000 medewerkers, voornamelijk actief op het gebied van gehandicaptenzorg en verpleeghuiszorg. Samengewerkt wordt op het gebied van ICT, Financiën en Informatie, HRM, huisvesting en zorgontwikkeling.

Organogram

Download het organogram van Amerpoort (pdf).

HKZ-certificaat

Amerpoort is HKZ gecertificeerd. Via dit certificaat maken we zichtbaar dat Amerpoort intern de zaken goed op orde heeft, dat de cliënt centraal staat en dat de organisatie voortdurend en systematisch werkt aan verbetering van het aanbod. Bovendien voldoet het kwaliteitssysteem aan de internationale ISO-9001 normen.