ANBI informatie

Statutaire doelstelling en overige ANBI informatie.

Stichting Amerpoort

Kamer van Koophandel nummer:  32099806
RSIN 8131.80.417

Postbus 1020
3740 BA Baarn

Nieuwenoordlaan 12
3744 PA Baarn

Telefoonnummer: (035) 647 5555 (24 uur per dag)
E-mailadres: info@amerpoort.nl

Statutaire doelstelling
De Stichting is werkzaam in het kader van het algemeen belang en heeft ten doel: het bieden van professionele zorg en ondersteuning aan en het bevorderen van het maatschappelijk functioneren van mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking – en hun directe omgeving – ongeacht hun woon of verblijfplaats. Zij richt zich op de persoonlijke en gezamenlijke ontplooiing, sociale acceptatie en integratie van haar cliënten. Uitgangspunt hierbij is het recht van ieder mens om zelf richting en inhoud te geven aan zijn bestaan, met respect voor ieders persoon en levensverhaal. 

De Stichting zet zich vanuit betrokkenheid en deskundigheid in voor de ontplooiing van en perspectief voor haar cliënten, ervan uitgaande dat mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking lid zijn van de maatschappij en mogelijkheden dienen te hebben daaraan volwaardig deel te nemen. 

De Stichting streeft haar doelstelling na zonder winstoogmerk en in samenwerking met cliënten en wettelijke vertegenwoordigers, en zo nodig externe partijen. De Stichting streeft, ten slotte, al datgene na, wat met deze doelstelling rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn; alles in de meest ruime zin van het woord, zulks zowel ten aanzien van haar doelomschrijving als ten aanzien van haar doelgroep.

Meerjarenbeleidsplan

 

Bestuur en Raad van Toezicht

Beloningsbeleid

Kwaliteitsrapport, jaarbeeld, jaarverslag en financiële verantwoording

Standaardformulier publicatieplicht zorginstellingen