Laatste nieuws Amerpoort en corona

02 juni 2020

Ook Amerpoort volgt de ontwikkelingen rondom het coronavirus op de voet. In dit overzicht van updates vindt u het laatste nieuws.

Deze pagina wordt voortdurend bijgewerkt.

Vragen?

Voor vragen over een bepaalde locatie of cliënt, kunt u terecht bij de clustermanager van de locatie waar u bij betrokken bent. De maatregelen die van kracht zijn, staan op de pagina met algemene informatie (vragen en antwoorden).

-----------------------------------------------------------

Dinsdag 2 juni

Handreiking nieuw perspectief dagbesteding en werken* Amerpoort 

Het kabinet heeft de coronamaatregelen voor mensen met een beperking versoepeld. We willen iedere cliënt vanaf 2 juni een vorm van dagbesteding bieden. Dit binnen de mogelijkheden die er zijn, omdat corona nog steeds een factor van betekenis blijft spelen. Uiterlijk 15 juni is dit gerealiseerd. Invulling van deze dagbestedingsmogelijkheden zal vaak nog anders zijn dan vóór de coronaperiode. Voor elke cliënt en elke woning, willen we bekijken welke oplossing het beste past. De individuele cliënt staat centraal, de dagbesteding moet passend zijn.

In de praktijk is dat een forse uitdaging. Omdat de situatie op elk dagbestedinglocatie weer anders is. Omdat we samenwerken met productiebedrijven, horeca en onderwijsinstellingen. En omdat we ons houden aan de richtlijnen van de RIVM.

Ook deze stap is best spannend, want cliënten krijgen wat meer contacten met anderen en vergroten hiermee het risico op besmetting voor medewerkers en cliënten. Omdat de uitbraak in Nederland onder controle is, kunnen we een verantwoord risico nemen en kiezen we voor aanpassingen die langdurig te realiseren zijn. Bij een eventuele besmetting kunnen we snel testen en goed handelen. We evalueren op 15 juli. Aan de hand van ervaringen, nieuwe kennis en actuele regelgeving vanuit de overheid, kan het zijn dat we zaken dan of al tussentijds aanpassen.

De invulling van de dagbesteding is voor elke cliënt maatwerk, op basis van een aantal uitgangspunten. Meer informatie over dat proces staat in deze complete handreiking (pdf)

*) Daar waar dagbesteding genoemd staat, geldt dit ook voor de werksituaties van cliënten

-----------------------------------------------------------

​Zaterdag 30 mei

Viering van Pinksterdienst van De Open Poort

Zondag is vanaf 10.00 uur weer een viering van De Open Poort te zien. 
"Welke taal kun je spreken? Maar nog belangrijker: welke taal kun je verstaan?
Welke taal kun je begrijpen met hoofd en hart? Hoe kunnen we elkaar blijven verstaan?" 
Hierover vertelt geestelijk verzorger Annemieke Kappert​. 
Jacques van der Vlies speelt weer o​p de piano. 

-----------------------------------------------------------

Vrijdag 29 mei

Nog even wachten op de vervoersrichtlijnen

Graag hadden we vandaag al wat meer gemeld over vervoer en dagbesteding. We zijn nog in afwachting van de nieuwe vervoersrichtlijnen van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland. Zodra we daar meer over weten, melden we dit op deze website. 

--------------------------------------------

Donderdag 28 mei

Verruiming bezoekregeling Amerpoort 

De koepelorganisatie Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) heeft op 19 mei de richtlijnen voor bezoek en ontmoeten in de gehandicaptenzorg verruimd.  Vanaf 2 juni is het voor verwanten mogelijk om afspraken te maken over bezoek aan hun broer, zus of kind.  We vragen daarbij uw begrip en geduld. Teams hebben tijd nodig om alles goed geregeld te hebben.  

Van ‘Nee, tenzij naar ‘ja mits’

Nu de besmettingen onder controle zijn, heeft de overheid besloten meer ruimte te geven. In navolging daarop heeft de VGN in samenwerking met diverse belangenorganisaties ichtlijnen opgesteld hoe we langzamerhand de ruimte kunnen benutten binnen de gehandicaptenzorg.

Managers en gedragsdeskundigen hebben deze richtlijnen vertaald naar een handreiking voor Amerpoort. Een afvaardiging van de CCR, een aantal verwanten en het regieteam gezondheidscentrum hebben meegedacht over hoe we invulling geven aan de richtlijnen. Het crisisteam van Amerpoort heeft de regeling vastgesteld. Zo maken we met elkaar - in de driehoek cliënten, medewerkers en verwanten - een stap naar een manier van samenleven waarbij aandacht en alertheid voor de dreiging van een besmetting blijft. En waarbij ook aandacht is en mogelijkheden zijn voor nabijheid en fysiek contact met de mensen die belangrijk voor je zijn. Zo ontstaat er een  nieuwe balans tussen aandacht voor gezondheid en aandacht voor een goed leven voor cliënten.

Loslaten is spannend

Meer nabijheid mogelijk maken, voelt ook als een spannende stap. Waar begeleiders tot nu toe steeds bewust hun eigen sociale leven heel klein hebben gehouden om maar niet de persoon te zijn die het virus mogelijk zou overbrengen, gaan we nu verkennen hoe we cliënten en verwanten meer ruimte kunnen geven. Dat geldt ook voor deze regeling. We geven cliënten en de wettelijke vertegenwoordiger meer ruimte om elkaar dichtbij te benaderen als daar behoefte aan is. Vanuit de overtuiging dat we de kwaliteit van leven verhogen. Weliswaar houden we het bezoek beperkt. We denken ook dat maatregelen op deze manier zijn vol te houden voor langere tijd. 

Daar kunnen we op vertrouwen. We volgen het goed en bij een eventuele besmetting kunnen we snel testen en goed handelen. Dat vertrouwen geven we ook aan de verwanten van cliënten. Zij hebben bij deze regeling een belangrijke rol om zich te houden aan de afspraken. 

Bezoekregeling per cliëntgroep

We onderscheiden dezelfde vier groepen cliënten als bij de ‘Nee, tenzij’-bezoekregeling. Met name de ernst van de gevolgen voor de cliënt bij evt. besmetting zijn daarbij leidend.

Uitgangspunt bij de nieuwe bezoekregeling is dat alle cliënten bezoek kunnen ontvangen en dat voor vaste bezoekers de 1,5-meterregel niet geldt. Er gelden wel voorwaarden (de mits). Deze voorwaarden zijn gericht op het vermijden van (te) veel verschillende contacten dichtbij (en dus meer besmettingslijnen). Daarom willen we per cliënt liever geen bezoekers uit verschillende huishoudens . Bij gescheiden ouders maken we hierop een uitzondering. Zij zijn beiden welkom als vaste bezoeker, met overige leden uit hun huishouden. Wanneer meerdere verwanten (broers, zussen etc.) een eigen huishouden hebben, dan maken zij afspraken wie als vaste bezoeker geen afstand hoeft te bewaren en wie evt. de cliënt op 1,5 meter afstand bezoekt. 

Om te voorkomen dat er (te) veel bezoekers van verschillende cliënten tegelijk op één locatie zijn, kan een bezoek alleen op afspraak en in overleg met de begeleiding plaatsvinden.

Kijk voor meer informatie naar de regeling per doelgroep in de complete bezoekregeling.

--------------------------------------------------

1,5 meter volgens de Ervaringsdeskundigen

In deze video laten de ervaringsdeskundigen en hun coaches zien, hoe anderhalve meter er volgens hun uit kan zien:

-----------------------------------------------------------

Woensdag 27 mei

Nieuw gedicht van Joop en Jan

Vrijwilligers van het Cultureel Centrum van Amerpoort in Baarn.

-----------------------------------------------------------

Zaterdag 24 mei

Viering van De Open Poort

Zondag is er weer een viering te zien. Daarin gaat het over feesten, ook het Suikerfeest dat vandaag begint. Normaal is er op de zondag na Hemelvaart  de herinneringsviering. Daarin noemen we namen en hangen we foto's op van mensen die zijn overleden. Ook nu noemen we hun namen en geestelijk verzorger Annemieke Kappert​ steekt voor elk van hen een kaarsje op. Jacques van der Vlies speelt op de piano.

-----------------------------------------------------------

Woensdag 20 mei

Spoorboekje voor bezoek en dagbesteding

Net als u zijn wij heel blij met de aankondiging van het kabinet dat de coronamaatregelen ook in de gehandicaptenzorg worden verruimd. Wij beseffen hoe belangrijk het voor cliënten, ouders en familie is dat zij elkaar weer kunnen zien. En dat cliënten binnenkort weer naar dagbesteding of werk kunnen. Ook cliënten die niet bij Amerpoort wonen.

De verruiming van de maatregelen maakt het voor ons mogelijk om samen met cliënten en verwanten afspraken op maat te maken. Wij letten daarbij uiteraard goed op de gezondheid van alle cliënten.

Amerpoort is al gestart met de voorbereidingen. We snappen dat u wilt weten wat de verruiming van de maatregelen voor u betekent. We gaan u daar stapsgewijs over informeren. In dit bericht leest u wanneer en wat u van ons kunt verwachten.

Lees verder...

-----------------------------------------------------------

Maandag 18 mei

Start logeerzorg per 1 juni 2020

Maandag 1 juni wordt de logeerzorg binnen Amerpoort weer opgestart. Dit kan omdat de gebouwen in korte tijd zowel voor logeren als voor een isolatielocatie geschikt gemaakt kunnen worden. Met ingang van 1 juni worden locaties Sterrenpad 2b en Sterrenpad 4 op Nieuwenoord weer vrijgemaakt voor logeren. Het logeerhuis aan het Leeuwendalersplein in Amersfoort is met ingang van 1 juni ook beschikbaar voor logeren. We starten met ingang van 1 juni met kleine groepen. Maximaal 12 kinderen kunnen per weekend bij ons logeren. Vijverlaan 13 op Nieuwenoord blijft voorlopig beschikbaar als isolatielocatie. Manager en coördinatoren informeren ouders over richtlijnen en randvoorwaarden rond het logeren. Het betreft hier dus alléén de logeerzorg van de logeerhuizen en niet het logeren op de woningen.

We hebben de komende periode verdeeld in twee fasen:

  • 1 juni – 17 juli: hernieuwde kennismaking en weer wennen aan logeren voor kinderen in de leeftijd tot 18 jaar;
  • 17 juli – eind augustus: vakantieopvang.

Voor het logeren voor 18+ komt in samenhang met dagbesteding later een plan.

-----------------------------------------------------------

Zondag 17 mei

Weer een viering van De Open Poort

Zondag ging het in de viering over regels. Mozes kreeg van God de tien geboden. Tien regels om je aan te houden en om van te houden. Hoe kunnen wij ons aan de regels houden? Geestelijk verzorger is Annemieke Kappert, de muziek is van Jacco Haker. 

-----------------------------------------------------------

Vrijdag 15 mei

Werkgroep ontwikkelt kaders en richtlijnen bezoekregeling en dagbesteding

Het crisisteam heeft vandaag besloten een werkgroep te installeren die kaders en richtlijnen ontwikkelt als het gaat om het verruimen van de bezoekregeling, mogelijkheden voor dagbesteding en andere vormen van ontmoeten.

De werkgroep bestaat uit managers en gedragsdeskundigen uit de twee divisies, manager Gezondheidscentrum en een beleidsmedewerker.

De kaders en richtlijnen moeten vanzelfsprekend passen bij datgene wat de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland volgende week gaat communiceren. Met deze werkwijze beogen we vooral verder vorm en inhoud te geven aan maatwerk op locaties voor de cliënten van Amerpoort.

-----------------------------------------------------------

Cliënten denken mee over corona vraagstukken

Begin april is de centrale cliëntenraad deelraad cliënten samen met ervaringsdeskundigen gestart met een werkgroep corona. In de werkgroep zitten 2 leden van de centrale cliëntenraad van Amerpoort en 4 ervaringsdeskundigen. Elke week praat de werkgroep over de corona maatregelen. Dat doen ze met beeldbellen.  

De werkgroep reageert op de keuzes van het Amerpoort crisisteam.   
Ze vertellen het crisisteam wat cliënten in hun dagelijks leven merken van de maatregelen. Ook geeft de werkgroep aanvullende tips of opmerkingen. Bijvoorbeeld: “Het is fijn om regelmatig contact te hebben met begeleiders van dagbesteding of werk. Dit vergroot je sociale cirkel.” Het Amerpoort crisisteam kan ook vragen stellen aan de werkgroep. Een voorbeeldvraag was. Hoe kom je als cliënt aan informatie over corona?

Heb je zelf een tip voor de werkgroep corona of wil je de centrale cliëntenraad iets zeggen? Dat kan. Mail de CCR op: CCR@amerpoort.nl.
-----------------------------------------------------------

Donderdag 14 mei

Paul Willems belt met Kathalijne, moeder van Jip

Hoe ervaart Kathalijne deze periode, waarin ze haar zoontje op Vosseveld niet mag bezoeken?

-----------------------------------------------------------

Woensdag 13 mei

Bezoekregeling: ook Amerpoort van ‘nee, tenzij’ naar ‘ja, mits’

In aansluiting op de koers van de VGN en het landelijk beleid vanuit de overheid over corona, verruimen we daar waar mogelijk stapsgewijs de bezoekregeling. In de afgelopen week zijn we gestart met een eerste stap van verruiming​. We gaan goed kijken en leren wat het effect is van de verruiming, in het bijzonder wat het doet met aantal besmettingen. Voor invulling van de ‘ja, mits’ gaan we samenwerken met cliënten, verwanten en teams in de zorg. En met hen nadenken en plannen maken over verdere verruiming. Zo kunnen we samen zoeken naar de goede balans tussen daadwerkelijk verder verruimen van bezoekmogelijkheden en het omgaan met het risico op besmetting en de mate van kwetsbaarheid. Dat is en wordt maatwerk per cliënt en /of per locatie. We werken toe naar een ‘ja, mits’. Uiterlijk 1 juni communiceren we hierover.​

-----------------------------------------------------------

Maandag 11 mei

Kabinetsmaatregelen begrijpelijk uitgelegd

Na de persconferentie van 6 mei​ zijn communicatiemensen van verschillende zorgorganisaties aan de slag gegaan om de maatregelen in begrijpelijke taal uit te leggen. Ze hebben het vervolgens getest bij ervaringsdeskundigen, onder meer van EdLoket. Ze hebben een tekst en een poster gemaakt. Goed om te weten: dit gaat alleen over de kabinetsmaatregelen. Dus niet over de bezoekregeling, dagbesteding of andere maatregelen in de gehandicaptensector.

-----------------------------------------------------------

Zondag 10 mei

Viering van De Open Poort

Zondagochtend om 10.00 uur was er weer een viering te volgen van De Open Poort. Voorganger Annemieke Kappert: "We lezen nog uit Exodus; het volk is nog onderweg. Ze hebben water en manna gehad en nu weten ze even niet wat er gaat gebeuren. Hoe kun je je dan voorbereiden? Alleen Mozes mag echt de berg op. Dat is mooi en spannend tegelijk. Daar ga ik over praten. Zondag is het ook Moederdag, dan denken we in het bijzonder aan al onze moeders. Hoe bijzonder ze waren en altijd blijven. Jacques van der Vlies maakte de muziek. Hij speelt ook 'Geef mij nu je angst'." 

-----------------------------------------------------------

Donderdag 7 mei

Reguliere behandelingen en therapieën weer van start

Alle behandelingen voor de cliënten zijn in maart stop gezet, We kunnen nu de reguliere, geïndiceerde behandelingen weer hervatten. Alle vakgroepen maken een plan hoe de behandelingen en therapieën kunnen worden gegeven volgens de richtlijnen van het RIVM. Het Regieteam Gezondheidscentrum bespreekt deze plannen en denkt mee hoe we besmetting met het coronavirus kunnen voorkomen. We kijken ook naar eventuele inzet van Persoonlijke Beschermingsmiddelen. Ook dit moet volgens de richtlijnen van het RIVM, zodat  we geen onnodig gebruik maken van schaarse middelen. Volgende week verwachten we dat de eerste vakgroepen kunnen gaan beginnen. Goed nieuws voor de cliënten die hier baat bij hebben. Ook de tandheelkundige zorg is zich aan het voorbereiden om weer te beginnen. De tandartsen wachten nog op aanvullende maatregelen vanuit hun beroepsvereniging. Als bekend is wanneer zij kunnen gaan starten, laten we dat weten.​​

-----------------------------------------------------------

Woensdag 6 mei

Nieuwsbrief van het crisisteam - bericht van bestuurder Paul Willems
In dit bericht informeer ik u graag over de bezoekregeling en een aantal andere actuele onderwerpen bij Amerpoort. Lees meer...

Aangepaste regeling voor bezoek
Iedereen begrijpt dat de coronacrisis gevolgen heeft voor de kwaliteit van leven van onze cliënten en hun verwanten. Niet alleen gevaar voor gezondheid, ook de gevolgen van een bezoekregeling zijn bijzonder ingrijpend. De overheid en gehandicaptensector (VGN) hebben op 29 april de bezoekregels aangepast voor de gehandicaptenzorg. Amerpoort volgt deze regels. Lees meer...

Peuter- en kinderdagcentra, BSO en zaterdagopvang gaan weer beginnen
De peuter - en kinderdagcentra en de buitenschoolse opvang (BSO) gaan vanaf maandag 11 mei weer beginnen. Hierbij kijken we goed naar de richtlijnen van het RIVM en de adviezen van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). Alle ouders krijgen deze week informatie wat dit voor hun kind betekent. Lees meer...

-----------------------------------------------------------
Zondag 3 mei

Viering van De Open Poort

Zondagochtend om 10.00 uur is er weer een viering te volgen van De Open Poort.
Het thema van deze week heeft te maken met oorlog en vrede, vrijheid en beperkingen.
We lezen uit Exodus, Mozes wordt geholpen door Aaron en Chur.
Wie helpt jou als het moeilijk is?
-----------------------------------------------------------

Donderdag 30 april

Rouw in crisistijd

Op www.digitalerouwkoffer.nl verzamelt het consultatieteam Rouw & Verlies zoveel mogelijk materialen die te maken hebben met verlies op de verschillende leefgebieden. Er is nu een onderdeel toegevoegd waarop materialen staan die te maken hebben met het coronavirus. Lees meer...

-----------------------------------------------------------

Woensdag 29 april

STER zendt VGN-commercial uit: ‘In onze sector bestaat het begrip afstand niet’

De gehandicaptensector vraagt onder het motto ‘denk een beetje aan ze’ ten tijde van de coronacrisis aandacht van het Nederlandse publiek. Aandacht voor een sector die anders is en waar het begrip afstand niet bestaat, laat staan anderhalve meter. "Onze praktijk staat juist in het teken van warme aandacht van nabij en knuffelen." Lees meer op VGN.nl en bekijk de commercial hieronder:

-----------------------------------------------------------

Vrijdag 24 april

Viering van De Open Poort

Via onderstaande link kun je zondag weer kijken naar de viering van De Open Poort. 

-----------------------------------------------------------

Vragen over (mogelijke) besmettingen 

Wij krijgen veel vragen van medewerkers en verwanten over mogelijke besmettingen. Als er sprake is van een mogelijke besmetting bij een cliënt wordt dat direct gedeeld met de collega’s die betrokken zijn bij de zorg. De manager van de betreffende locatie informeert dan ook alle verwanten van die locatie. Zodra er op een locatie sprake is van een mogelijke besmetting van een medewerker worden betrokken medewerkers en verwanten van die locatie geïnformeerd. De manager van de locatie neemt daarover contact op met de verwanten.​

-----------------------------------------------------------

Woensdag 22 april​

Ouders en verwanten met elkaar in contact via de Signal-app

De Centrale Cliëntenraad Verwanten (CCR-V) wil graag dat ouders en verwanten veilig met elkaar kunnen communiceren. Daarom heeft Amerpoort uitgezocht welke app daarvoor te gebruiken is. Bij een aantal locaties hebben verwanten een groep via WhatsApp. Nadeel daarvan is dat eigenaar Facebook gegevens kan gebruiken, ook al worden de berichten versleuteld. De Signal-app lijkt erg op WhatsApp, maar is veiliger. Ook kunnen de makers van de app gegevens van gebruikers niet achterhalen. Bovendien kunt u berichten versturen die automatisch na een bepaalde tijd worden gewist.
Hier leest u hoe u aan de slag kan met Signal (pdf-bestand).

-----------------------------------------------------------

Meeste coronamaatregelen verlengd 

Er komt een lichte versoepeling van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Toch blijven de meeste beperkingen tot en met 19 mei van kracht. ​

Bezoekregeling
Ook Amerpoort heeft nog steeds te maken met een bezoekregeling met strenge kaders. Het lijkt er vooralsnog op dat er nauwelijks sprake is van verruiming. De Verenging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) zoekt verder uit wat de maatregelen voor de gehandicaptenzorg betekenen. Amerpoort-gedragsdeskundige Henri Koelewijn denkt mee met de VGN.  Het geldende verbod op evenementen wordt verlengd van 1 juni tot 1 september. ​

Ontmoetingen achter glas

Intussen kijken we binnen Amerpoort hoe we ontmoetingen kunnen creëren zonder elkaar fysiek te treffen. Eigenlijk een variant op (beeld)bellen. Dat kan bijvoorbeeld door vanuit verschillende ruimtes, afgescheiden door een glazen wand, een spreek-luisterverbinding tot stand te brengen. Ofwel: Ontmoetingen achter glas. We zijn op dit moment de mogelijkheden aan het onderzoeken en komen later met meer informatie.

Dagbesteding, BSO, kinder- en peuterdagcentra

De dagbesteding gaat vooralsnog niet open. Mogelijke uitzonderingen daarop zijn de Buitenschoolse opvang (BSO), de kinderdagcentra en de peuterdagcentra. We zijn ons aan het voorbereiden en aan het kijken onder welke condities we deze weer veilig kunnen openstellen. Ook hierover krijgen we volgende week meer informatie van de VGN. 

Tandartspraktijk Gezondheidscentrum nu nog dicht

De tandartspraktijk van het Gezondheidscentrum is zich aan het voorbereiden om weer aan de slag te kunnen met behandelen. Op dit moment is nog niet bekend wanneer dat is. 

-----------------------------------------------------------

Dinsdag 21 april

Muziektherapeuten spelen voor bewoners

De muziektherapeuten van Amerpoort gaan bij de woningen langs om daar -op gepaste afstand- muziek te maken vor de bewoners. Edgar van Geel is één van hen en schreef over de optredens.

-----------------------------------------------------------

Fietspoorten Nieuwenoord dicht


De fietspoorten van Nieuwenoord zijn vanaf donderdag 23 april op slot. Deze ingangen werden ondanks verbodsborden soms nog door passanten en dagjesmensen gebruikt. We hebben de gemeente Baarn daarom gevraagd of ze op slot mochten. De fietspoorten bij de Dr. Albert Schweitzerweg richting Hilversum en bij Groeneveld richting Baarn zijn afgesloten. Dat betekent helaas dat ook cliënten en medewerkers hier voorlopig geen gebruik meer van kunnen maken. 

-----------------------------------------------------------

Genoeg Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

Amerpoort beschikt over voldoende Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) om te werken conform de richtlijnen van het RIVM voor zorg buiten het ziekenhuis. Op de ingerichte isolatielocaties zijn ook voldoende PBM beschikbaar. Ook de alternatieve schorten die op dit moment in omloop zijn voldoen aan de richtlijn.

-----------------------------------------------------------

Zondag 19 april

Dienst van De Open Poort

Pasen is geweest en we blijven elke week vieren.
In ieder geval nog tot en met Pinksteren.
De muziek is van ​Jacco Haker.
Kijken en luisteren jullie ook weer​?
 

-----------------------------------------------------------

Vrijdag 17 april

Beweegtherapeuten houden Amerpoort fit

Onder het motto 'Amerpoort in beweging' plaatsen de beweegtherapeuten in deze coronatijd elke week een filmpje met oefeningen. Alle video's staan bij elkaar in de afspeellijst Amerpoort in beweging, op YouTube. Hieronder het filmpje van vandaag,

 Donderdag 16 april​​

Mooie initiatieven: de boodschappendienst​

Nu de dagbesteding gesloten is, hebben de medewerkers van de Wissel in Amersfoort een mooi en nuttig initiatief bedacht! Ze doen boodschappen voor locaties waar de bezorgdiensten van de supermarkten nu niet komen en waar het doen van boodschappen lastig gaat. Bekijk het vlog over de boodschappendienst...​

-----------------------------------------------------------

De opvang moet kiezen: welk kind mag nog komen?​

'De zorg voor verstandelijk beperkten kan wel wat aandacht gebruiken, vinden de medewerkers. Zij laveren tussen het naleven van regels en het maken van uitzonderingen. „We willen helpen corona te bestrijden, maar we zien ook dat gezinnen omvallen.”​' NRC Handelsblad ging o.a. op bezoek bij ​​kinderdagcentrum Onder Een Dak​​. Lees de hele reportage op NRC.nl...

-----------------------------------------------------------

Dinsdag 14 april

Jij bent super: initiatieven verzameld op Amerpoort website

In deze bijzondere niet altijd makkelijke tijd gebeuren er gelukkig ook heel veel mooie dingen. Medewerkers laten creativiteit zien en zijn ondernemend. Ze zoeken oplossingen, bieden troost en gaan door. Ook al is dat niet altijd makkelijk. Voor sommigen gewoon, maar eigenlijk heel bijzonder. Op een speciale webpagina hebben we al die mooie dingen verzameld. Voor jou. Want ook jij bent super! Klik maar eens op www.amerpoort.nl/jijbentsuper Heb jij tips? Stuur dan e-mail naar webredacteur@amerpoort.nl

-----------------------------------------------------------

Zondag 12 april

Paasviering van De Open Poort

Deze zondagochtend kunt u de paasviering van De Open Poort bekijken.
Jan Borger maakte de muziek. Voorganger Annemieke Kappert hoopt dat deze viering ook wat licht brengt voor een ieder. 

Ze wenst iedereen een: "Zalig Pasen en veel kijkplezier. Heb het goed met elkaar. Samen kunnen we deze periode aan, alleen samen."

-----------------------------------------------------------

Zaterdag 11 april

Paaswake van De Open Poort

Eerder deze week is de Paaswake opgenomen met muziek van Jacques Roeleveld.
In de dienst zie je ook een nieuwe Paaskaars.
De Open Poort wenst iedereen veel kijkplezier (vanavond 19 uur) en hopelijk komt er door te kijken een beetje het gevoel van Pasen.

n

-----------------------------------------------------------

Vrijdag 10 april

Aangepast testbeleid voor medewerkers en cliënten

Omdat de testcapaciteit in Nederland flink is verhoogd, is vanmiddag het testbeleid verruimd voor medewerkers én cliënten. Dat betekent dat vanaf vandaag alle zorgmedewerkers met symptomen van corona (hoesten en/of neusverkouden en/of koorts) getest worden als er minstens 24 uur klachten zijn.

Totdat de testuitslag bekend is, geldt het volgende:

  • Medewerkers met koorts blijven thuis.
  • Medewerkers zonder koorts blijven bij voorkeur thuis. Als dit niet mogelijk is, gebruiken zij persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en werken ze volgens de algemene hygiënerichtlijnen. Zodat medewerkers cliënten en collega’s niet besmetten.

Als uit de test geen corona blijkt, kan de medewerker aan het werk met algemene hygiënemaatregelen.

Als uit de test wel corona blijkt, blijft de medewerker thuis. De medewerker mag weer werken nadat hij/zij 24 uur klachtenvrij is.

Cliënten
Ook cliënten met klachten kunnen vaker getest worden. Nu testen we cliënten niet die ziekteverschijnselen krijgen op een groep waar al meer cliënten positief getest zijn. Vanaf vandaag kunnen we deze cliënten ook gaan testen.
----------------------------------------------------

Videoboodschap Paul Willems voor de cliënten van Amerpoort

“Ik hoop dat we snel weer op een gewone manier met elkaar kunnen omgaan. Maar laten we nu vooral voorzichtig zijn en goed voor elkaar zorgen”, zegt Paul Willems in een videoboodschap voor de cliënten van Amerpoort. Hij verwijst in het filmpje naar deze uitleg van Steffie over corona. 

 

--------------------------------------

Wel of niet naar het ziekenhuis? Goed om alvast te bespreken

Is een opname in het ziekenhuis nog wenselijk? Is het volgens alle betrokkenen nog zinvol dat een cliënt naar de intensive care (IC) gaat? Door het coronavirus is het extra belangrijk om daar vooraf over te praten. 
De familie of vertegenwoordigers, de gedragsdeskundige en de huisarts zijn daarbij de belangrijkste gesprekspartners. Als hulpmiddel kunnen zij daarbij het medisch paspoort gebruiken.

In dit nieuwsbericht leest u hoe dit proces verloopt.

------------------------------------------------

In de isolatiewoning staat alles klaar voor gebruik

Cliënten die besmet zijn met het coronavirus, worden geïsoleerd verzorgd. Gewoon op hun kamer, als dat kan. Maar dat kan niet altijd. Daarom zijn er isolatiewoningen. Meer dan dertig medewerkers hebben zich aangemeld om hier te gaan werken. Woensdag kwamen de eerste client en begeleider in de woning. Hoe is zo'n isolatiewoning opgezet? Dat leest u in dit bericht

------------------------------------------------

Donderdag 9 april

2500 bossen tulpen voor begeleiders en schoonmakers van Amerpoort en Sherpa

Vandaag ontvingen alle begeleiders en schoonmakers van Amerpoort een bos tulpen namens alle verwanten. Arend Tibbe en Rob Drukker (beide lid van de Centrale Cliëntenraad Verwanten), Amerpoort-bestuurder Paul Willems en directeur Gerard Born van Sherpa namen de 2500 bossen in ontvangst. Lees meer over dit geweldig mooie gebaar.

Boer Tom deelde een mooie videoboodschap met daarin een hart onder de riem voor alle medewerkers.

-----------------------------------------------------------

Maandag 6 april 2020

Muzikale groet van Riccioti​ ensemble

Het Riccioti Ensemble, dat jaarlijks bij Amerpoort logeert, zou in april komen optreden in het Cultureel Centrum. Helaas kon dit, zoals zoveel dingen, niet doorgaan. Diverse orkestleden hebben thuis muziek opgenomen en daar is een leuk filmpje van gemaakt. Een vrolijke noot in deze gekke tijd!

Mike Klein treedt op

Mike Klein heeft vrijdag opgetreden bij de Jan Steenlaan in Soest. Zaterdag ging hij naar locaties in Vinkeveen en de Birkstraat in Soest. Komende week staan Gaastgracht in Amersfoort en als het lukt De Kiezel in Utrecht op het programma. Dankjewel Mike en Priscilla!

_________________________________

Zondag 5 april​ 2020​

Viering De Open Poort via YouTube o​nline

​​​Ook deze week hebben we een viering van De Open Poort opgenomen, zodat jullie deze thuis kunnen bekijken. Dit keer met een fragment uit 2009 van de Palmpasen optocht​:​

Gratis eten voor zorgmedewerkers

De Hilversumse horeca: Eetcafe de Gulle Graef, Foyer Restaurant Club REX, Porto Loosdrecht, Cooke’d, ‘t Zusje, Proeverij de Open Keuken, ROAST Bar & Grill en MEDDENS koken nu iedere avond geheel kosteloos 100 maaltijden voor de zorg.

De maaltijden zijn door medewerkers in de zorg te bestellen en worden bezorgd bij de zorginstellingen.  Ook Amerpoort maakt hier dankbaar gebruik van. U kunt hen helpen ons te helpen via https://hilversumsehelden.nl/aansluiten/

-----------------------------------------------------------

Vrijdag 3 april 2020

CCR Verwanten: liefde in tijden van corona 

In een bericht aan alle medewerkers van Amerpoort steekt  de Centrale Clienten Raad Verwanten de medewerkers een hart onder de riem. "We begrijpen de druk waaronder jullie werken, de extra zorg om je eigen gezondheid en het onbegrip dat jullie soms zullen tegenkomen. Want voor veel verwanten is het nauwelijks te verteren dat ze niet of bij uitzondering op Amerpoort kunnen komen. In gedachten zijn we dan ook bij jullie. 

Via deze link leest u hele bericht.

-----------------------------------------------------------

Gommers: mensen met een handicap niet uitgesloten van IC-hulp

Ook mensen met een handicap kunnen behandeld worden op de Intensive Care. Dat benadrukt Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care nadat er onder sommigen angst was ontstaan na eerdere berichten. Zie hier het fragment van de NOS.

-------------------------------------------------------------------------

Woensdag 1 april 2020​

VGN dringt aan op beschermingsmiddelen

In een brief aan de Tweede Kamer​ en via social media dringt branche-organisatie VGN aan op extra beschermingsmiddelen: die "zijn ook enorm belangrijk voor de gehandicaptenzorg. Nabijheid is voor mensen met een beperking enorm belangrijk, zeker nu ze hun bezoek en contacten van dagbesteding missen." ​​De Tweede Kamer debatteert woensdagmiddag over de maatregelen tegen het coronavirus.

Aangepaste bezoekregeling verlengd tot en met 28 april

De aangepaste bezoekregeling van Amerpoort, die tot 6 april zou duren, is verlengd tot en met dinsdag 28 april. Dat is het gevolg van de verlenging van alle overheidsmaatregelen, die dinsdag bekend werd. Dit geldt ook voor alle andere maatregelen die Amerpoort heeft getroffen, zoals het sluiten van dagbestedingslocaties, kinderdagcentra en het stopzetten van activiteiten en bijeenkomsten.

We zijn ons ervan bewust hoe ingrijpend de coronacrisis ingrijpt op de kwaliteit van leven. We moeten doen wat nodig is om verspreiding van het virus te voorkomen en de gezondheid van bewoners, verwanten en medewerkers te beschermen en bevorderen.
Lees hier alles over de bezoekregeling...

Blij dat minister testcapaciteit fors uitbreidt en meer gaat testen 

Het aantal coronavirustesten wordt de komende weken flink opgeschroefd om zo onder andere meer zorgpersoneel te screenen op het virus. Dat maakte minister De Jonge dinsdag bekend. Als gevolg van de opschaling wordt vanaf 6 april het Nederlandse testbeleid verruimd. Dat betekent dat ook in de gehandicaptensector medewerkers die met kwetsbare cliënten werken voortaan getest worden. We zijn hier heel blij mee. Daarmee maakt de regering duidelijk dat ze inmiddels de noodzaak hiervan inziet en aandacht heeft voor de zorgen die bij medewerkers in de zorg leven. Wat dit concreet betekent voor Amerpoort, daar horen we binnenkort meer over.​

Wethouders Utrecht bedanken zorgpartners​

In een persoonlijke videoboodschap bedanken de Utrechtse wethouders Eelco Eerenberg (Volksgezondheid en Jeugd) en Maarten van Ooijen (Maatschappelijke Ondersteuning en Welzijn​) de zorgpartners van de gemeente. Bekijk hun videoboodschap...​​​

_________________________________

Dinsdag 31 maart​ 2020​

Amerpoort in beweging​

Geweldig nieuws! Vanaf vandaag hoef je niet meer in je stoel te blijven zitten. Sportcentrum Amerpoort komt met video’s zodat je op de woning kunt bewegen met de cliënten. Bekijk de eerste video...​

Op stap met Mike Klein

Zondag ging Amerpoort medewerkster Priscilla Bitterling een dagje met zanger Mike Klein op stap om onze bewoners van Amerpoort in Soest en Amersfoort een gezellige middag te bezorgen. Dik verdiend! Bekijk hier de video...

Bloemen voor begeleiders

Afgelopen zaterdag kwam de Felini Foundation speciaal voor onze toppers in de zorg naar Nieuwenoord. Alle teams kregen een mooie bos witte rozen om de woningen een beetje op te fleuren. Samen met de bewoners van het Isengardplein 4 zijn de bloemen rondgebracht. Op de foto staat de initiatiefnemer van dit mooie gebaar.

_________________________________

Maandag 30 maart​ 2020​

Corona pictogrammen en voorbeeldbrieven

Visitaal heeft zijn corona pictogrammen en voorbeeldbrieven (pdf) online gezet voor iedereen om te gebruiken:

_________________________________

Zondag 29 maart​ 2020​

Viering De Open Poort via YouTube o​nline

​​​Ook deze week hebben we een viering van De Open Poort opgenomen, zodat jullie deze thuis kunnen bekijken. Bekijk via deze link de viering van 29 maart.

_________________________________

Zondag 22 maart

Viering De Open Poort via YouTube online

Bekijk hier de viering van De Open Poort. In deze dienst bemoedigt geestelijk verzorger Annemieke Kappert de bewoners van Amerpoort en zijn er mooie liedjes te horen. Klik op deze link https://bit.ly/2QzXhi3

_________________________________

Vrijdag 20 maart 2020

Amerpoort jukebox: afdeling muziek komt digitaal naar de groep toe

Nu ze niet met en voor cliënten kunnen spelen, hebben de muziektherapeuten en muziekagogen van Amerpoort hun Jukebox gemaakt. Op YouTube spelen ze de liedjes zie ze gewoonlijk vaak op de locaties spelen. Aan de Amsterdamse Grachten, Aapje op een stokje of Mooi van Marco Borsato, en er komen nog meer liedjes bij.

“Ik kom per week bij zestien groepen, mijn collega’s en ik missen de cliënten,” vertelt muziekagoog Edgar van Geel. “Ik heb zo ongelooflijk veel plezier in mijn werk. Elke dag als ik met cliënten muziek maak, zie ik iets gebeuren dat ik nog nooit eerder heb gezien.”

Om iets van die magie te creëren in tijden van corona, vullen Edgar en zijn collega’s de Amerpoort Jukebox op YouTube. De afspeellijst is via deze link te benaderen.

----------------------------------------------------------

Brief voor cliënten over coronamaatregelen

Wat voor maatregelen heeft Amerpoort genomen om besmetting met het coronavirus tegen te gaan? Dat staat in deze brief voor clienten, in begrijpelijke taal. 

--------------------------------------------

donderdag 19 maart 2020

Besmettingen

Ook bij Amerpoort zijn inmiddels mensen besmet met het coronavirus. Maar net zoals in heel Nederland, wordt ook bij ons niet getest. Daarom is het lastig om met zekerheid te zeggen of iemand besmet is met het coronavirus. Als er bij een bewoner sprake is van een vermoeden van besmetting, brengen we de familie op de hoogte en nemen we maatregelen.

_________________________________

Cliënten kunnen niet logeren, naar de BSO of Zaterdagopvang tot en met 28 april

Cliënten kunnen tot en met 28 april niet komen logeren bij Amerpoort. Alle ouders zijn hierover geïnformeerd.

Ook de buitenschoolse opvang (BSO) en de Zaterdagopvang zijn gesloten tot en met 28 april. Amerpoort neemt met alle ouders die gebruik maken van logeren, buitenschoolse opvang en/of zaterdagopvang contact op. Samen onderzoeken we waar ondersteuning van Amerpoort toch nodig is en hoe we dat dan kunnen bieden.

Ambulante ondersteuning en begeleiding van KIDS (Kinderen In De Samenleving) en TOZ (Thuis Ondersteunde Zorg) bij cliënten thuis blijft doorgaan als dit nodig, mogelijk en verantwoord is.

_________________________________

woensdag 18 maart 2020

Brief voor verwanten

Deze brief kunnen managers gebruiken om de verwanten van cliënten te informeren..
Lees de brief hier... (.doc-bestand)​

_________________________________

dinsdag 17 maart 2020

Bestuurder Paul Willems over de keuzes rondom corona

Waarom duurde de besluitvorming lang? Paul Willems licht de keuzes van Amerpoort in de afgelopen dagen toe in deze video.

_________________________________

maandag 16 maart 2020

Geen bezoek tenzij, overleggen gaan vooral telefonisch

Het managementteam van Amerpoort heeft maandagmiddag een aantal aanvullend maatregelen genomen om coronabesmettingen te voorkomen. Verwanten hebben te maken met het volgende:

•    Cliënten krijgen geen bezoek tenzij het in het kader van de zorg noodzakelijk is. Teams stemmen dit af in overleg met de manager en de gedragsdeskundige.
•    Multidisciplinaire overleggen (overleg met onder andere verwanten) vinden telefonisch plaats. Als dat niet mogelijk is, worden die uitgesteld.

Wij helpen u graag!

Meer weten over onze diensten of informatie over beschikbare plaatsen? Direct aanmelden? Onze medewerkers staan klaar voor alle (aanstaande) cliënten, hun verwanten en vertegenwoordigers.

Contact & Route