Laatste nieuws Amerpoort en corona (update 23-9)

23 september 2020

Amerpoort volgt de ontwikkelingen rondom het coronavirus op de voet. In dit overzicht vindt u steeds het laatste nieuws.

Vragen?

Voor vragen over een bepaalde locatie of cliënt, kunt u terecht bij de manager van de locatie waar u bij betrokken bent.

Voor algemeen nieuws van Amerpoort kunt u zich ook aanmelden voor de digitale nieuwsbrief van Amerpoort die u dan maandelijks in uw e-mailbox ontvangt. 

------------------------------------------------

Woensdag 23 september 

Bonus voor zorgmedewerkers

Medewerkers in de zorg leveren een bijzondere prestatie tijdens de coronacrisis. De overheid heeft hiervoor waardering uitgesproken in de vorm van een bonus. De bonus bedraagt 1000 euro netto, telt niet mee voor toeslagen die de medewerker eventueel ontvangt en wordt uitgekeerd door Amerpoort (Amerpoort vraagt als werkgever daarvoor subsidie aan). De overheid heeft de kaders voor het uitreiken van de bonus vastgesteld. Amerpoort gaat de komende weken aan de slag om die kaders te vertalen naar onze eigen organisatie​. Meer informatie vinden begeleiders op intranet en op de site van de Rijksoverheid. Op de site van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) staat een 'Veelgestelde vragen en antwoorden' voor zorgmedewerkers. 

------------------------------------​​

Donderdag 10 september

Wat heeft de coronaperiode ons geleerd?

​Hoe is de coronacrisis verlopen en hoe hebben verwanten, cliënten en medewerkers deze periode ervaren? Wat is voor Amerpoort van belang om te behouden en wat willen we aanpassen? Wat kunnen we hiervan leren, zodat we ons nog beter kunnen voorbereiden op een volgende crisis? Om antwoord te krijgen op deze vragen hebben we deze zomer na de coronacrisis geleerde lessen opgehaald.  

Dat hebben we gedaan door onder meer:

• Een gratis enquête (via het bedrijf Effectory) bij medewerkers over hun ervaring op werk;

• Een werkgroep die steekproefsgewijze door interviews, een enquête en analyse geleerde lessen en tips heeft opgehaald bij cliënten, verwanten en medewerkers;

• De Ondernemingsraad die een uitvraag heeft gedaan bij hun klankbordgroep.

Trotspunten

Tijdens het ophalen kwamen veel trotspunten naar boven. Trots op de inspanning van teams voor de cliënten, de samenwerking onderling, het snel schakelen en de mate van flexibiliteit en creativiteit. Verwanten spraken met lof over de begeleiders en hun inzet. Medewerkers gingen serieus met maatregelen om en hebben de voordelen van digitaal werken ervaren.

Verbeterpunten

De geleerde lessen laten ook zien dat er op onderdelen verbetering nodig is. 

 • Zo kunnen we efficiënter werken door kortere lijnen, zodat verwanten en medewerkers snel een gedragsdeskundige of manager kunnen spreken als zij vragen hebben. Ook kunnen we nog beter prioriteren met meer focus op de cliënt en niet op bijzaken. 
 • We hebben veel gecommuniceerd. Er is behoefte aan eenduidiger en tijdiger communicatie op vaste momenten. Ook is er vraag naar meer afstemming in de driehoek (verwant, cliënt, medewerker). Daarbij wordt maatwerk veel genoemd. Dan gaat het om communicatie en de afweging voor de cliënt als het gaat om dagbesteding, bezoek en zorg. 
 • Medewerkers willen beter ondersteund worden als het gaat om thuiswerken en overleggen op afstand door systemen, het netwerk en middelen. Ondersteunende diensten hebben tijdens de coronaperiode extra inzet geleverd. 
 • Een belangrijke geleerde les is de aandacht voor de veiligheid (dus snel persoonlijke beschermingsmiddelen) en voor het welbevinden van de medewerker, cliënt en verwant. 

​Hoe geven we gehoor aan deze geleerde lessen?

Het Management Team (MT) is blij dat er veel bruikbare informatie is opgehaald. Corona heeft veel impact en roept verschillende emoties op: verbinding, saamhorigheid, vermoeidheid, angst en zorgen. Goede zorg blijft maatwerk, daarin willen we samenwerken met verwanten, cliënten en medewerkers. We willen van deze geleerde lessen leren en voortvarend genoemde verbeterpunten oppakken. Denk bijvoorbeeld aan sneller communiceren na persconferenties en anders kijken naar dagbesteding, het vergroten van zichtbaarheid, heldere communicatie en besluiten tijdens een crisis. Voor nu willen we iedereen bedanken die heeft meegedacht. Als je vragen of opmerkingen hebt, mail dan naar geleerdelessen@amerpoort.nl​.

------------------------------------​

Donderdag 3 september

Persconferentie kabinet 1 september:

Inzet PBM, testen en quarantaine

Op dinsdag 1 september kondigde het kabinet maatregelen aan om verspreiding van het coronavirus in verpleeghuizen te voorkomen. Uit onderzoek blijkt dat mensen met dementie niet goed kunnen aangeven of zij last hebben van corona gerelateerde klachten. Ook voor medewerkers is het moeilijk om milde klachten tijdig te herkennen. Daarom adviseert het kabinet verpleeghuizen om bij veel besmettingen van het coronavirus in een regio, in overleg met de GGD, uit voorzorg gebruik te maken van Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Het voorstel is om bij een uitbraak alle bewoners en medewerkers van een locatie/eenheid wekelijks te laten testen.

Ook in de gehandicaptenzorg zijn locaties waar cliënten niet goed kunnen aangeven of zij corona gerelateerde klachten hebben. Terwijl er wel een risico is op een ernstig verloop van een coronabesmetting.

De VGN gaat in overleg met de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten in beeld brengen of en zo ja bij welke cliënten en leefsituaties dit het geval is. Op basis daarvan gaat de VGN met het ministerie van VWS in gesprek of het mogelijk is om ook in de gehandicaptenzorg bij een uitbraak uit voorzorg PBM te gebruiken en medewerkers periodiek te testen.

Zodra er meer nieuws hierover is, laten we dat via de website weten.

Testcapaciteit onder druk

Minister De Jonge gaf aan dat de testcapaciteit onder druk staat. Omdat de doorlooptijd van een coronatest in de praktijk regelmatig langer duurt dan 48 uur, pleit de VGN ervoor om zorgmedewerkers voorrang te geven bij het testen. VWS heeft geconstateerd dat het door de systemen die de teststraten gebruiken, problematisch is om specifieke groepen voorrang te geven. VWS overlegt met de GGD/GHOR* of het mogelijk is dat ziekenhuizen de testen van alle zorgmedewerkers gaan verzorgen. Ook heeft VWS advies gevraagd aan het Outbreak Managementteam of het mogelijk is om specifieke groepen zoals zorgmedewerkers voorrang te geven als de vraag veel groter wordt dan de beschikbare testcapaciteit.

Zodra er meer nieuws hierover is, laten we dat via de website weten.

*De GHOR staat voor Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio. De GHOR leidt en coördineert de geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises.

Quarantaine verplichting voor kinderen onder 4 jaar vervalt

Nieuw is dat de quarantaine verplichting voor kinderen onder de 4 jaar vervalt. Dat betekent dat alle kinderen onder de 12 jaar, die geen corona gerelateerde klachten hebben maar waarvan het gezin in quarantaine is, wel naar de dagopvang of sportclub mogen. Ouders mogen hun kinderen tijdens hun tien dagen thuisquarantaine niet halen of brengen. Hiervoor moeten zij anderen vragen.

------------------------------------------------

Vrijetijdsbesteding voor cliënten

Cliënten die gebruikmaken van vrijetijdsbesteding buiten Nieuwenoord (zoals paardrijden, sportclub en andere activiteiten) kunnen hieraan deelnemen wanneer deze activiteiten aan de RIVM-richtlijnen voldoen, zoals de 1,5 meter afstand. Dit geldt ook voor de inzet van organisaties die Amerpoort inhuurt om activiteiten met cliënten te ondernemen (bijvoorbeeld Guida Sports).

Vrijwilligerswerk 

Vrijwilligers van Amerpoort dragen bij aan de kwaliteit van leven van cliënten. Daarom zijn we bij Amerpoort heel blij met alle vrijwilligers en was het moeilijk dat ze maandenlang niet op locatie konden komen. Sinds 1 juli zijn we weer voorzichtig begonnen met het opstarten van vrijwilligerswerk.

------------------------------------------------

Donderdag 27 augustus

Vieringen Open Poort

De vieringen in de Open Poort worden sinds het begin van de lockdown wekelijks opgenomen en op zondag uitgezonden​​. Veel cliënten, verwanten en medewerkers volgen de viering online thuis en zijn erg blij met deze oplossing. 

In het voorjaar dachten we de fysieke vieringen vanuit het Cultureel Centrum weer te kunnen starten in oktober. Gezien de landelijke stijging van het aantal besmettingen, het feit dat we zo min mogelijk risico willen nemen en de positieve waardering van de online vieringen, hebben we besloten om nog niet te starten met fysieke vieringen.

We stellen de start in ieder geval uit tot 1 november 2020. Ondertussen bereiden we ons voor op fysieke vieringen binnen de richtlijnen van het RIVM.

------------------------------------------------

Donderdag 20 augustus

Quarantaineperiode verkort tot tien dagen

Met ingang van vandaag is de quarantaine periode voor het coronavirus verkort van veertien tot tien dagen, gerekend vanaf het laatste risicovolle contact of het moment van een mogelijke besmetting. Dit heeft het kabinet deze week in de persconferentie bekendgemaakt.

Dit betekent dat mensen die terugkomen uit ‘oranje’ gebieden of die in contact zijn geweest met iemand die positief is getest op het coronavirus, tien dagen thuis moeten blijven. Eerder was dit een periode van veertien dagen. Deze verkorting van de quarantaine periode geldt ook voor mensen die nu al in quarantaine zitten. Zij kunnen dus sneller hun activiteiten/werkzaamheden hervatten. 

In de afgelopen dagen zijn meerdere cliënten tijdens bezoeken thuis, groepsvakanties of eendaagse reisjes​ in contact gekomen met (mogelijk) besmette personen. Bij terugkomst bij Amerpoort moeten zij dan direct in quarantaine. Dit is ingrijpend voor de cliënt en arbeidsintensief voor de medewerkers. Wij willen graag dat thuisbezoek mogelijk blijft en hebben hier de hulp van verwanten bij nodig.
-------------------------------------------------

Donderdag 13 augustus

Vakanties, verblijf buiten de woning en terugkeer van cliënten

Een oranje of rood reisadvies naar bepaalde landen/regio’s heeft niet alleen gevolgen voor medewerkers, maar ook voor vakanties van cliënten:

 • Voor intramurale cliënten geldt dat zij niet naar gebieden met code oranje of rood mogen afreizen. Op het moment dat een cliënt in een gebied is dat oranje of rood wordt, is het dringende advies om dat gebied zo spoedig mogelijk te verlaten. 
 • Voor intramurale cliënten raden we ook af dat zij meegaan met groepsreizen met medereisgenoten en vrijwilligers uit verschillende huishoudens/instellingen.
 • Voor cliënten die niet bij Amerpoort wonen, is het dringende advies geldt dat zij niet reizen naar gebieden met een code rood of oranje reisadvies. Op het moment dat cliënten in een gebied zijn dat oranje of rood wordt, geldt het landelijke advies om na te gaan of het verblijf in dat gebied echt noodzakelijk is en of er mogelijkheden zijn om naar huis te gaan.

Quarantaine

Voor alle cliënten van Amerpoort, ongeacht hun leeftijd, geldt dat het landelijke, dringende advies om na terugkomst uit een gebied met code oranje of rood 14 dagen in quarantaine te gaan. Voor intramurale cliënten betekent dit dat zij gedurende 14 dagen niet terug kunnen keren naar hun woning bij Amerpoort. Voor extramurale cliënten betekent dit dat het niet mogelijk is om gedurende 14 dagen na terugkomst naar bijvoorbeeld de dagbesteding of het kinderdagverblijf van Amerpoort te gaan. 

Ook voor kinderen onder de 12 jaar

Landelijk is het beleid dat de quarantaine van 14 dagen voor iedereen boven de 12 jaar geldt en dat kinderen van 4 t/m 12 jaar wel naar school, kinderopvang (waaronder BSO) en sportactiviteiten mogen gaan, tenzij zij gezondheidsklachten hebben. We wijken bewust af van het landelijk beleid voor scholen, kinderopvang en sportactiviteiten. Ook voor cliënten t/m 12 jaar die terugkomen uit een oranje of rood gebied geldt de quarantaine van 14 dagen in verband met de kwetsbare gezondheid van mede-cliënten.

-------------------------------------------------

Donderdag 6 augustus

Zorgmedewerkers krijgen voorrang bij testen

De GGD Regio Utrecht heeft Amerpoort laten weten dat ze er naar streven om voor iedereen een testafspraak te plannen binnen 24 uur nadat er gebeld wordt. Als ze merken dat de testlocaties vol raken, geven zij zorgverleners voorrang zodat zij snel getest kunnen worden. 

------------------------------------------------

Dinsdag 28 juli

Nieuwe handreiking dagbesteding: kijken naar de mogelijkheden

Hoe kunnen we de dagbesteding zo goed en zo maximaal mogelijk invullen? Dat is de kern van de nieuwe handreiking dagbesteding die de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) op 21 juli heeft gepubliceerd. Amerpoort volgt deze handreiking. Maar het blijft maatwerk, want aandacht voor de risicogroepen blijft. Daardoor kunnen de verschillen per situatie en per cliënt groot zijn.

De handreiking gaat in op de vraag hoe we de dagbesteding veilig kunnen organiseren. Wat te doen als cliënten gezondheidsklachten hebben? Wat zijn de regels voor vervoer? Hoe kunnen we cliënten een zinvolle dagbesteding bieden? Hoe vinden we oplossingen op maat, in overleg met de mensen die voor de cliënt belangrijk zijn?

In de divisie MT’s bekijken de managers van divisie 1 en 2 hoe zij de handreiking in de praktijk kunnen brengen. Daarbij moeten ze rekening houden met praktische zaken, zoals beschikbare ruimte. Aandacht blijft voor een goede communicatie hierover met alle betrokkenen.

------------------------------------------------

Donderdag 23 juli

Ook bij Amerpoort de oproep: houd je aan de regels

Zoals je in de media hebt kunnen lezen en zien, is er een toename van het aantal coronabesmettingen in Nederland. Gelukkig zien we dat niet bij Amerpoort en dat willen we natuurlijk zo houden. Juist doordat we hier allemaal zo alert op waren, is het aantal besmettingen bij Amerpoort de afgelopen maanden gelukkig beperkt gebleven. Dank daarvoor!

Daarom onderschrijven we de waarschuwing van minister Ferd Grapperhaus van gisteravond dat we ons allemaal  - medewerkers, cliënten en familie - goed blijven houden aan de basisregels van het RIVM 

 • Heb je klachten: blijf thuis en laat je zo snel mogelijk testen.
 • Houd 1,5 meter afstand van anderen.
 • Was vaak je handen.
 • Werk zoveel mogelijk thuis.
 • Vermijd drukke plekken en reis zoveel mogelijk buiten de spits.

Ook voor ons geldt: alleen samen krijgen we corona onder controle

------------------------------------------------

Woensdag 15 juli

Paul belt met Nanda

Dit keer belt Paul Willems, bestuurder van Amerpoort, met coördinerend begeleider Nanda Loonstra. Lees verder...

------------------------------------------------

Woensdag 15 juli

Annemieke Kappert vertelt over afscheid nemen in coronatijd ​

Als geestelijk verzorger bij Amerpoort schreef Annemieke Kappert de afspraken en protocollen voor als een cliënt zou komen te overlijden als gevolg van corona. Niet wetende dat ze die al een paar dagen later zelf moest volgen bij het eerste overlijden. In een interview op Kennisplein Gehandicaptensector vertelt ze over hoe het is om cliënten te moeten begraven in coronatijd. Ook geeft ze tips, naar aanleiding van wat ze heeft geleerd.
Lees hier het hele artikel

------------------------------------------------
Maandag 13 juli

Supermarkt Nieuwenoord weer open met aangepaste tijden

​​Met ingang van maandag 13 juli a.s. opent de supermarkt op Nieuwenoord de deuren weer. De supermarkt is open van maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 en 13.00 uur en is bereikbaar via de ingang aan het plein.​

Om het bezoek goed en veilig te laten verlopen, verzoeken wij iedereen zich te houden aan de onderstaand regels:

 • Houdt 1,5 meter afstand
 • Gebruik van een winkelwagen is verplicht
 • Desinfectiemiddel voor de winkelwagen staat bij de ingang
 • Winkelwagens staan buiten bij de ingang; als er geen winkelwagen staat graag buiten wachten
 • Max. 4 winkelwagens inde winkel
 • Max. 2 bezoekers per winkelwagen
 • In de winkel de aangegeven route volgen
 • Alleen betalen met bankpas of winkelpas van Amerpoort

De gewijzigde openingstijden en dagen duren tot 1 september 2020.

------------------------------------------------
Vrijdag 10 juli

Uitleg bij handreiking bezoek en logeren: samen zijn we verantwoordelijk

Samen houden we corona onder controle. Dat is de kern van de aangepaste handreiking voor bezoek en logeren. De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) heeft op de aangepaste handreiking op woensdag 1 juli gepubliceerd. Vervolgens heeft het Amerpoort, in samenspraak met het gezondheidscentrum. cliënten en verwanten, in een toelichting op een rij gezet wat dat betekent voor Amerpoort.

We kijken niet alleen naar de kwetsbaarheid van cliënten. Waar het vooral om gaat, is de vraag of mensen anderhalve meter afstand kunnen houden. Cliënt, verwant en begeleider maken in de driehoek samen afspraken over de manier waarop we bezoek en logeren kunnen organiseren.

Dit is de uitleg van Amerpoort bij de handreiking bezoek en logeren (10 juli).

Dit is de handreiking bezoek en logeren van de VGN (1 juli)

Regels voor bezoek en logeren in begrijpelijke taal
Wat moet je doen om veilig op bezoek te gaan of bezoek te ontvangen?  Via deze link download je een uitleg in begrijpelijke taal. In het document staan ook links naar posters en pictogrammen..

------------------------------------------------

Donderdag 9 juli

Terugkijken: VGN-Webinar ‘Dilemma's en vragen rondom bezoek in coronatijd'

Bekijk hier de webinar over bezoek in de gehandicaptenzorg dat op vrijdag 3 juli 2020 plaatsvond. In de webinar bespreken de deskundigen de feiten en fabels rond bezoek en geven zij praktische tips en inzichten (VGN).

------------------------------------------------

Maandag 6  juli

RTV Utrecht op bezoek bij Het Kwatrijn

Presentatrice Margreet van Gils van RTV Utrecht ging voor haar programma 'Margreet op anderhalve meter' op bezoek bij woonpark het Kwatrijn in Soest. Hoe beleefden bewoners, begeleiders en familie de afgelopen maanden de coronacrisis? Uitzending terugkijken? Dat kan via deze link.

------------------------------------------------

Vrijdag 3 juli

Bezoekregeling: de deur gaat weer iets verder open

Woensdag 1 juli heeft de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) een geactualiseerde handreiking voor bezoek en logeren gedeeld. Deze handreiking is gemaakt samen met cliënten- en verwantenorganisatie en de vereniging van AVG-artsen.

Deze handreiking is gebaseerd op de verruimingen die het kabinet 25 juni jl. aankondigde. Vanaf 1 juli zijn de landelijke maatregelen vooral gericht op de gezamenlijke verantwoordelijkheid om besmettingen te voorkomen door afstand te houden,  hygiënemaatregelen na te leven, bij klachten thuis te blijven en drukte te vermijden. 
De maatregelen gaan steeds minder over begrenzen en beperken. Dit geldt ook voor bezoek en logeren.

Wat betekent dit voor de bezoekregeling van Amerpoort?

 • De kwetsbaarheid van een cliënt is niet alleen meer leidend. We kijken bij het maken van afspraken vooral of een cliënt 1,5 m afstand kan houden. 
 • Cliënten die al 1 of 2 vaste bezoekers kunnen ontvangen die geen afstand hoeven te houden, kunnen nu meer vaste bezoekers ontvangen die dichtbij mogen komen. In het gesprek in de driehoek wordt afgesproken, welke vaste bezoekers dit  zijn. Het gaat om mensen die belangrijk zijn in het leven van de cliënt. 
 • Cliënten die 1,5 m afstand kunnen houden, mogen onbeperkt bezoek ontvangen en op bezoek gaan. 
 • Om te voorkomen dat er te veel mensen tegelijk op bezoek komen op een locatie, vragen we om een afspraak met het team te maken vóór het bezoek.

De handreiking ‘bezoek en logeren’ van de VGN is vanaf vandaag de leidraad voor Amerpoort. We werken aan een toelichting bij de VGN-handreiking. Daarin staat wat de verruiming betekent voor Amerpoort. We leggen de toelichting voor aan de klankbordgroep van de werkgroep ‘ontmoet en bezoek’ en stemmen af met de centrale cliëntenraad. We willen de toelichting uiterlijk 8 juli a.s. verspreiden.

We vinden het belangrijk dat verwanten en bezoekers zich welkom voelen bij Amerpoort. We snappen dat verruimen spannend kan zijn voor medewerkers en ook voor cliënten en verwanten. Door onze gezamenlijke inzet hebben we de besmettingen bij Amerpoort kunnen beperken. Daarom kunnen we nu samen afspraken maken hoe verwanten en cliënten elkaar weer op een fijne en verantwoorde manier kunnen ontmoeten.  Bij Amerpoort of bij verwanten thuis.

----------------------------------------

Wijkgerichte dagbesteding moet zichzelf opnieuw uitvinden

De laatste jaren doen steeds meer mensen met een verstandelijke beperking dagbesteding midden in de maatschappij. Dat is in de anderhalvemetersamenleving moeilijker te realiseren. Sommige gebouwen zijn nog dicht, op andere locaties is minder plek. Clustermanager Maarten van de Giessen legt ut hoe Amerpoort met deze uitdaging omgaat. Lees meer in dit interview.

---------------------------------------------

Dinsdag 30 juni

Handreiking hoe om te gaan met vakanties van cliënten

Zo veilig mogelijk reizen en thuiskomen​. We kunnen weer op vakantie! Tegelijk zijn daar ook risico's aan verbonden. Nu de vakantieperiode aanbreekt, komen er veel vragen van cliënten en hun familie of zij op vakantie kunnen gaan. Dat is zeker mogelijk. De situatie in Nederland is onder controle. We weten goed welke maatregelen hier gelden. Dat weten we niet altijd als het over andere landen gaat, ook al heeft de overheid een aantal landen in Europa aangegeven als veilig vakantieland. We horen graag wanneer cliënten naar het buitenland gaan. Dan kunnen we met familie, cliënt, manager en gedragsdeskundige in gesprek gaan hierover. Bijvoorbeeld hoe de cliënt met zijn of haar vaste contactpersoon en/of familie zo veilig mogelijk reist en weer gezond thuiskomt.​​

Lees verder...

------------------------------------------------

Vrijdag 26 juni

Gebruik van het toilet op locaties​

Gezien de handreikingen voor bezoek, vrijwilligerswerk en de opstarten van noodzakelijk onderhoud op de locaties, willen we graag wat meer uitleg geven over het gebruik van het toilet.

1. Wanneer dat mogelijk is vragen we iedereen het toilet op de locaties niet te gebruiken.

2. Als het toch nodig is, mag men  gebruik maken van het toilet dat hiervoor wordt aangewezen. We vragen iedereen extra schoon te maken waar de handen contact mee hebben gemaakt (de kraan, de deurknop, de toiletbril e.d.). Hiervoor zijn er hygiëne wegwerpdoekjes beschikbaar.

3. Op Nieuwenoord zou het fijn zijn als u zoveel als mogelijk, bijvoorbeeld tijdens het wandelen, gebruik maakt van het toilet op het Cultureel centrum. Ook hier zijn wegwerpdoekjes beschikbaar om de contactpunten extra schoon te maken. Mocht dit niet lukken, dan kan ook gebruik worden gemaakt van het toilet op de locatie, zoals bij 2. omschreven.​​

-----------------------------------------------------

Dinsdag 16 juni

Vrijwilligerswerk start weer voorzichtig vanaf 1 juli

Vrijwilligers van Amerpoort dragen bij aan de kwaliteit van leven van cliënten. Daarom zijn we bij Amerpoort heel blij met alle vrijwilligers en was het moeilijk dat ze maandenlang niet op locatie konden komen. Vanaf 1 juli gaan we weer voorzichtig beginnen met het opstarten van vrijwilligerswerk. 

In een brief aan de vrijwilligers staat hoe we dat gaan aanpakken. De komende weken nemen de contactpersonen op de locaties contact op met de vrijwilligers om samen te bepalen of en zo ja hoe de vrijwilliger het werk weer kan oppakken.

De afspraken en tips komen uit de handreikingen voor bezoek, dagbesteding en vrijwilligerswerk. Die handreikingen zijn gebaseerd op de richtlijnen van het RIVM en Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland. Ook hebben diverse medewerkers van Amerpoort erover meegedacht. 
-----------------------------------------------

Vervoer naar Peuter- en Kinderdagcentra is geregeld

Het vervoer voor alle kinderen tot 18 jaar naar Peuter- en Kinderdagcentra is sinds 8 juni geregeld. De Peuter- en Kinderdagcentra kunnen dus weer verder opstarten. Dit geldt op dit moment voor de kinderen die thuis wonen. We zijn in overleg hoe we het vervoer en de dagbesteding voor kinderen van Christophorus en Vosseveld ook weer kunnen opstarten. Dat kan per kind verschillend zijn. Wat betreft logeren vragen we nog wel of ouders zelf hun kind kunnen brengen en halen.

Amerpoort heeft met Connexxion de volgende afspraken gemaakt:
Volwassenen houden zich aan de regel van 1,5 meter afstand en/of dragen een mondkapje. Dat betekent dat:

 • De chauffeur en busbegeleider medische mondkapjes dragen
 • De chauffeur en busbegeleider afstand houden van de ouder(s) bij de overdracht
 • Kinderen en jongeren t/m 18 jaar geen mondkapjes hoeven te dragen
 • Kinderen onderling geen 1,5 meter afstand hoeven te houden
 • Voor iedereen gelden uiteraard de richtlijnen van het RIVM: bij coronaklachten blijf je thuis

Als u specifieke vragen heeft over het vervoer van uw kind? Neem dan contact op met begeleiders of de manager van de locatie van uw kind.

-----------------------------------------------------

Vrijdag 12 juni

Bezoek aan verwanten of logeren bij verwanten thuis

In de handreiking bezoek van VGN staat over logeren:  ‘Per 1 juli is met iedere cliënt die dat wenst een afspraak gemaakt over logeren buiten de instelling’. In de handreiking van Amerpoort hebben we dat vertaald in ‘vanaf 1 juli mag een cliënt logeren of op bezoek bij één vast huishouden, bij dezelfde personen die op bezoek komen.’ Aanvullend staat in de handreiking van VGN ook: ‘De genoemde data voor bezoek zijn uiterste data. Waar mogelijk wordt er al eerder uitvoering aan gegeven.’ 

We merken steeds vaker dat deze laatste zin tot discussie leidt en dat hierdoor de indruk bestaat dat het beleid van Amerpoort strenger is dan de VGN-handreiking voorschrijft. Het MT is van mening dat clustermanager en gedragsdeskundige samen het besluit kunnen nemen dat een cliënt vóór 1 juli op bezoek of uit logeren gaat als dat beter is voor betrokkenen en de situatie het toelaat. We passen de handreiking verruiming bezoekregeling niet aan.

-----------------------------------------------------

Houdt Amerpoort zich aan de 1,5 meter richtlijnen?

Sinds een aantal weken zijn de maatregelen die gelden voor bezoek en dagbesteding stapsgewijs verruimd. We merken aan de reacties die we ontvangen van medewerkers dat dit soms heel spannend is. En dat kunnen we ons voorstellen, zeker als je eigen gezondheid mogelijk in gevaar komt of wanneer je bang bent het coronavirus mee te nemen naar kwetsbare familieleden.

Sommige medewerkers vragen zich af of de nieuwe handreikingen van Amerpoort nog wel voldoen aan het RIVM-beleid en hebben daarover vragen gesteld aan de arbeidsinspectie en de FNV. Vooral de vraag of we de 1,5 meter afstand te snel loslaten, komt regelmatig terug.

Daarom zetten we nogmaals de belangrijkste afspraken uit de handreikingen op een rij:

 • Geen contact als er sprake is van klachten, vanuit de instelling wordt de bezoeker hier nogmaals nadrukkelijk naar gevraagd.
 • Goede handhygiëne. Direct voor het bezoek handen goed wassen en/of wanneer men buiten is geweest. Als handenwassen onvoldoende mogelijk is, desinfectiegel (70% alcohol) gebruiken.
 • Nies of hoest in de elleboog en gebruik papieren wegwerpzakdoekjes.
 • Vermijd drukte.

Uitgangspunt bij de nieuwe bezoekregeling is dat alle cliënten bezoek kunnen ontvangen en dat voor vaste bezoekers de 1,5-meterregel niet geldt. Bezoek houdt 1,5 meter afstand van (andere) cliënten en medewerkers.

Met deze laatste regel sluiten we aan op de ‘Algemene richtlijnen voor bezoek onder voorwaarden’ die zijn beschreven in de handreiking VGN (zie pag. 5). Daarin staat dat ‘voor kwetsbare cliënten en/of cliënten waar de 1,5 meter niet gewaarborgd kan worden, wordt uitgegaan van (bezoek van) 1 of maximaal 2 vaste contactpersonen.’

Mocht je vragen of twijfels hebben over de toepassing van de handreikingen en de richtlijnen, ga daarover dan in gesprek in je team of met je manager. Of nodig de AVG-arts of een verpleegkundige uit om uitleg te geven.

-----------------------------------------------------------

Maandag 8 juni

Theater Totaal zit in quarantaine,  maar is online!

Ook Theater Totaal moest de deuren sluiten in Theater de Kom.
"We zijn niet bij de pakken neer gaan zitten, maar hebben het al snel mogelijk gemaakt om online les te geven. Natuurlijk is het anders, er gaat niets boven echt samen zijn, maar op deze manier houden we het zo belangrijke contact met onze artiesten in deze bizarre tijd van corona."

In de nieuwsbrief van Theater Totaal vindt u een verzameling inspirerende filmpjes die de artiesten in de afgelopen weken hebben gemaakt.

-----------------------------------------------------------

Dinsdag 2 juni

Handreiking nieuw perspectief dagbesteding en werken* Amerpoort 

Het kabinet heeft de coronamaatregelen voor mensen met een beperking versoepeld. We willen iedere cliënt vanaf 2 juni een vorm van dagbesteding bieden. Dit binnen de mogelijkheden die er zijn, omdat corona nog steeds een factor van betekenis blijft spelen. Uiterlijk 15 juni is dit gerealiseerd. Invulling van deze dagbestedingsmogelijkheden zal vaak nog anders zijn dan vóór de coronaperiode. Voor elke cliënt en elke woning, willen we bekijken welke oplossing het beste past. De individuele cliënt staat centraal, de dagbesteding moet passend zijn.

In de praktijk is dat een forse uitdaging. Omdat de situatie op elk dagbestedinglocatie weer anders is. Omdat we samenwerken met productiebedrijven, horeca en onderwijsinstellingen. En omdat we ons houden aan de richtlijnen van de RIVM.

Ook deze stap is best spannend, want cliënten krijgen wat meer contacten met anderen en vergroten hiermee het risico op besmetting voor medewerkers en cliënten. Omdat de uitbraak in Nederland onder controle is, kunnen we een verantwoord risico nemen en kiezen we voor aanpassingen die langdurig te realiseren zijn. Bij een eventuele besmetting kunnen we snel testen en goed handelen. We evalueren op 15 juli. Aan de hand van ervaringen, nieuwe kennis en actuele regelgeving vanuit de overheid, kan het zijn dat we zaken dan of al tussentijds aanpassen.

De invulling van de dagbesteding is voor elke cliënt maatwerk, op basis van een aantal uitgangspunten. Meer informatie over dat proces staat in deze complete handreiking (pdf)

*) Daar waar dagbesteding genoemd staat, geldt dit ook voor de werksituaties van cliënten

-----------------------------------------------------------

Donderdag 28 mei

Verruiming bezoekregeling Amerpoort 

De koepelorganisatie Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) heeft op 19 mei de richtlijnen voor bezoek en ontmoeten in de gehandicaptenzorg verruimd.  Vanaf 2 juni is het voor verwanten mogelijk om afspraken te maken over bezoek aan hun broer, zus of kind.  We vragen daarbij uw begrip en geduld. Teams hebben tijd nodig om alles goed geregeld te hebben.  

Van ‘Nee, tenzij naar ‘ja mits’

Nu de besmettingen onder controle zijn, heeft de overheid besloten meer ruimte te geven. In navolging daarop heeft de VGN in samenwerking met diverse belangenorganisaties ichtlijnen opgesteld hoe we langzamerhand de ruimte kunnen benutten binnen de gehandicaptenzorg.

Managers en gedragsdeskundigen hebben deze richtlijnen vertaald naar een handreiking voor Amerpoort. Een afvaardiging van de CCR, een aantal verwanten en het regieteam gezondheidscentrum hebben meegedacht over hoe we invulling geven aan de richtlijnen. Het crisisteam van Amerpoort heeft de regeling vastgesteld. Zo maken we met elkaar - in de driehoek cliënten, medewerkers en verwanten - een stap naar een manier van samenleven waarbij aandacht en alertheid voor de dreiging van een besmetting blijft. En waarbij ook aandacht is en mogelijkheden zijn voor nabijheid en fysiek contact met de mensen die belangrijk voor je zijn. Zo ontstaat er een  nieuwe balans tussen aandacht voor gezondheid en aandacht voor een goed leven voor cliënten.

Loslaten is spannend

Meer nabijheid mogelijk maken, voelt ook als een spannende stap. Waar begeleiders tot nu toe steeds bewust hun eigen sociale leven heel klein hebben gehouden om maar niet de persoon te zijn die het virus mogelijk zou overbrengen, gaan we nu verkennen hoe we cliënten en verwanten meer ruimte kunnen geven. Dat geldt ook voor deze regeling. We geven cliënten en de wettelijke vertegenwoordiger meer ruimte om elkaar dichtbij te benaderen als daar behoefte aan is. Vanuit de overtuiging dat we de kwaliteit van leven verhogen. Weliswaar houden we het bezoek beperkt. We denken ook dat maatregelen op deze manier zijn vol te houden voor langere tijd. 

Daar kunnen we op vertrouwen. We volgen het goed en bij een eventuele besmetting kunnen we snel testen en goed handelen. Dat vertrouwen geven we ook aan de verwanten van cliënten. Zij hebben bij deze regeling een belangrijke rol om zich te houden aan de afspraken. 

Bezoekregeling per cliëntgroep

We onderscheiden dezelfde vier groepen cliënten als bij de ‘Nee, tenzij’-bezoekregeling. Met name de ernst van de gevolgen voor de cliënt bij evt. besmetting zijn daarbij leidend.

Uitgangspunt bij de nieuwe bezoekregeling is dat alle cliënten bezoek kunnen ontvangen en dat voor vaste bezoekers de 1,5-meterregel niet geldt. Er gelden wel voorwaarden (de mits). Deze voorwaarden zijn gericht op het vermijden van (te) veel verschillende contacten dichtbij (en dus meer besmettingslijnen). Daarom willen we per cliënt liever geen bezoekers uit verschillende huishoudens . Bij gescheiden ouders maken we hierop een uitzondering. Zij zijn beiden welkom als vaste bezoeker, met overige leden uit hun huishouden. Wanneer meerdere verwanten (broers, zussen etc.) een eigen huishouden hebben, dan maken zij afspraken wie als vaste bezoeker geen afstand hoeft te bewaren en wie evt. de cliënt op 1,5 meter afstand bezoekt. 

Om te voorkomen dat er (te) veel bezoekers van verschillende cliënten tegelijk op één locatie zijn, kan een bezoek alleen op afspraak en in overleg met de begeleiding plaatsvinden.

Kijk voor meer informatie naar de regeling per doelgroep in de complete bezoekregeling.

 

-----------------------------------------------------------

Woensdag 20 mei

Spoorboekje voor bezoek en dagbesteding

Net als u zijn wij heel blij met de aankondiging van het kabinet dat de coronamaatregelen ook in de gehandicaptenzorg worden verruimd. Wij beseffen hoe belangrijk het voor cliënten, ouders en familie is dat zij elkaar weer kunnen zien. En dat cliënten binnenkort weer naar dagbesteding of werk kunnen. Ook cliënten die niet bij Amerpoort wonen.

De verruiming van de maatregelen maakt het voor ons mogelijk om samen met cliënten en verwanten afspraken op maat te maken. Wij letten daarbij uiteraard goed op de gezondheid van alle cliënten.

Amerpoort is al gestart met de voorbereidingen. We snappen dat u wilt weten wat de verruiming van de maatregelen voor u betekent. We gaan u daar stapsgewijs over informeren. In dit bericht leest u wanneer en wat u van ons kunt verwachten.

Lees verder...

-----------------------------------------------------------

Maandag 18 mei

Start logeerzorg per 1 juni 2020

Maandag 1 juni wordt de logeerzorg binnen Amerpoort weer opgestart. Dit kan omdat de gebouwen in korte tijd zowel voor logeren als voor een isolatielocatie geschikt gemaakt kunnen worden. Met ingang van 1 juni worden locaties Sterrenpad 2b en Sterrenpad 4 op Nieuwenoord weer vrijgemaakt voor logeren. Het logeerhuis aan het Leeuwendalersplein in Amersfoort is met ingang van 1 juni ook beschikbaar voor logeren. We starten met ingang van 1 juni met kleine groepen. Maximaal 12 kinderen kunnen per weekend bij ons logeren. Vijverlaan 13 op Nieuwenoord blijft voorlopig beschikbaar als isolatielocatie. Manager en coördinatoren informeren ouders over richtlijnen en randvoorwaarden rond het logeren. Het betreft hier dus alléén de logeerzorg van de logeerhuizen en niet het logeren op de woningen.

We hebben de komende periode verdeeld in twee fasen:

 • 1 juni – 17 juli: hernieuwde kennismaking en weer wennen aan logeren voor kinderen in de leeftijd tot 18 jaar;
 • 17 juli – eind augustus: vakantieopvang.

Voor het logeren voor 18+ komt in samenhang met dagbesteding later een plan.

-----------------------------------------------------------

Vrijdag 15 mei

Werkgroep ontwikkelt kaders en richtlijnen bezoekregeling en dagbesteding

Het crisisteam heeft vandaag besloten een werkgroep te installeren die kaders en richtlijnen ontwikkelt als het gaat om het verruimen van de bezoekregeling, mogelijkheden voor dagbesteding en andere vormen van ontmoeten.

De werkgroep bestaat uit managers en gedragsdeskundigen uit de twee divisies, manager Gezondheidscentrum en een beleidsmedewerker.

De kaders en richtlijnen moeten vanzelfsprekend passen bij datgene wat de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland volgende week gaat communiceren. Met deze werkwijze beogen we vooral verder vorm en inhoud te geven aan maatwerk op locaties voor de cliënten van Amerpoort.

-----------------------------------------------------------

Cliënten denken mee over corona vraagstukken

Begin april is de centrale cliëntenraad deelraad cliënten samen met ervaringsdeskundigen gestart met een werkgroep corona. In de werkgroep zitten 2 leden van de centrale cliëntenraad van Amerpoort en 4 ervaringsdeskundigen. Elke week praat de werkgroep over de corona maatregelen. Dat doen ze met beeldbellen.  

De werkgroep reageert op de keuzes van het Amerpoort crisisteam.   
Ze vertellen het crisisteam wat cliënten in hun dagelijks leven merken van de maatregelen. Ook geeft de werkgroep aanvullende tips of opmerkingen. Bijvoorbeeld: “Het is fijn om regelmatig contact te hebben met begeleiders van dagbesteding of werk. Dit vergroot je sociale cirkel.” Het Amerpoort crisisteam kan ook vragen stellen aan de werkgroep. Een voorbeeldvraag was. Hoe kom je als cliënt aan informatie over corona?

Heb je zelf een tip voor de werkgroep corona of wil je de centrale cliëntenraad iets zeggen? Dat kan. Mail de CCR op: CCR@amerpoort.nl.
-----------------------------------------------------------

Donderdag 14 mei

Paul Willems belt met Kathalijne, moeder van Jip

Hoe ervaart Kathalijne deze periode, waarin ze haar zoontje op Vosseveld niet mag bezoeken?

Bekijk de video

-----------------------------------------------------------

Woensdag 13 mei

Bezoekregeling: ook Amerpoort van ‘nee, tenzij’ naar ‘ja, mits’

In aansluiting op de koers van de VGN en het landelijk beleid vanuit de overheid over corona, verruimen we daar waar mogelijk stapsgewijs de bezoekregeling. In de afgelopen week zijn we gestart met een eerste stap van verruiming​. We gaan goed kijken en leren wat het effect is van de verruiming, in het bijzonder wat het doet met aantal besmettingen. Voor invulling van de ‘ja, mits’ gaan we samenwerken met cliënten, verwanten en teams in de zorg. En met hen nadenken en plannen maken over verdere verruiming. Zo kunnen we samen zoeken naar de goede balans tussen daadwerkelijk verder verruimen van bezoekmogelijkheden en het omgaan met het risico op besmetting en de mate van kwetsbaarheid. Dat is en wordt maatwerk per cliënt en /of per locatie. We werken toe naar een ‘ja, mits’. Uiterlijk 1 juni communiceren we hierover.​

-----------------------------------------------------------

Maandag 11 mei

Kabinetsmaatregelen begrijpelijk uitgelegd

Na de persconferentie van 6 mei​ zijn communicatiemensen van verschillende zorgorganisaties aan de slag gegaan om de maatregelen in begrijpelijke taal uit te leggen. Ze hebben het vervolgens getest bij ervaringsdeskundigen, onder meer van EdLoket. Ze hebben een tekst en een poster gemaakt. Goed om te weten: dit gaat alleen over de kabinetsmaatregelen. Dus niet over de bezoekregeling, dagbesteding of andere maatregelen in de gehandicaptensector.

 

-----------------------------------------------------------

Donderdag 7 mei

Reguliere behandelingen en therapieën weer van start

Alle behandelingen voor de cliënten zijn in maart stop gezet, We kunnen nu de reguliere, geïndiceerde behandelingen weer hervatten. Alle vakgroepen maken een plan hoe de behandelingen en therapieën kunnen worden gegeven volgens de richtlijnen van het RIVM. Het Regieteam Gezondheidscentrum bespreekt deze plannen en denkt mee hoe we besmetting met het coronavirus kunnen voorkomen. We kijken ook naar eventuele inzet van Persoonlijke Beschermingsmiddelen. Ook dit moet volgens de richtlijnen van het RIVM, zodat  we geen onnodig gebruik maken van schaarse middelen. Volgende week verwachten we dat de eerste vakgroepen kunnen gaan beginnen. Goed nieuws voor de cliënten die hier baat bij hebben. Ook de tandheelkundige zorg is zich aan het voorbereiden om weer te beginnen. De tandartsen wachten nog op aanvullende maatregelen vanuit hun beroepsvereniging. Als bekend is wanneer zij kunnen gaan starten, laten we dat weten.​​

-----------------------------------------------------------

Woensdag 6 mei

Nieuwsbrief van het crisisteam - bericht van bestuurder Paul Willems
In dit bericht informeer ik u graag over de bezoekregeling en een aantal andere actuele onderwerpen bij Amerpoort.

Aangepaste regeling voor bezoek
Iedereen begrijpt dat de coronacrisis gevolgen heeft voor de kwaliteit van leven van onze cliënten en hun verwanten. Niet alleen gevaar voor gezondheid, ook de gevolgen van een bezoekregeling zijn bijzonder ingrijpend. De overheid en gehandicaptensector (VGN) hebben op 29 april de bezoekregels aangepast voor de gehandicaptenzorg. Amerpoort volgt deze regels.

Peuter- en kinderdagcentra, BSO en zaterdagopvang gaan weer beginnen
De peuter - en kinderdagcentra en de buitenschoolse opvang (BSO) gaan vanaf maandag 11 mei weer beginnen. Hierbij kijken we goed naar de richtlijnen van het RIVM en de adviezen van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). Alle ouders krijgen deze week informatie wat dit voor hun kind betekent. Lees meer...

-----------------------------------------------------------

Donderdag 30 april

Rouw in crisistijd

Op www.digitalerouwkoffer.nl verzamelt het consultatieteam Rouw & Verlies zoveel mogelijk materialen die te maken hebben met verlies op de verschillende leefgebieden. Er is nu een onderdeel toegevoegd waarop materialen staan die te maken hebben met het coronavirus. Lees meer...

-----------------------------------------------------------

Woensdag 29 april

STER zendt VGN-commercial uit: ‘In onze sector bestaat het begrip afstand niet’

De gehandicaptensector vraagt onder het motto ‘denk een beetje aan ze’ ten tijde van de coronacrisis aandacht van het Nederlandse publiek. Aandacht voor een sector die anders is en waar het begrip afstand niet bestaat, laat staan anderhalve meter. "Onze praktijk staat juist in het teken van warme aandacht van nabij en knuffelen." Lees meer op VGN.nl en bekijk de commercial hieronder:

 

-----------------------------------------------------------

Vragen over (mogelijke) besmettingen 

Wij krijgen veel vragen van medewerkers en verwanten over mogelijke besmettingen. Als er sprake is van een mogelijke besmetting bij een cliënt wordt dat direct gedeeld met de collega’s die betrokken zijn bij de zorg. De manager van de betreffende locatie informeert dan ook alle verwanten van die locatie. Zodra er op een locatie sprake is van een mogelijke besmetting van een medewerker worden betrokken medewerkers en verwanten van die locatie geïnformeerd. De manager van de locatie neemt daarover contact op met de verwanten.​

-----------------------------------------------------------

Woensdag 22 april​

Ouders en verwanten met elkaar in contact via de Signal-app

De Centrale Cliëntenraad Verwanten (CCR-V) wil graag dat ouders en verwanten veilig met elkaar kunnen communiceren. Daarom heeft Amerpoort uitgezocht welke app daarvoor te gebruiken is. Bij een aantal locaties hebben verwanten een groep via WhatsApp. Nadeel daarvan is dat eigenaar Facebook gegevens kan gebruiken, ook al worden de berichten versleuteld. De Signal-app lijkt erg op WhatsApp, maar is veiliger. Ook kunnen de makers van de app gegevens van gebruikers niet achterhalen. Bovendien kunt u berichten versturen die automatisch na een bepaalde tijd worden gewist.

-----------------------------------------------------------

Meeste coronamaatregelen verlengd 

Er komt een lichte versoepeling van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Toch blijven de meeste beperkingen tot en met 19 mei van kracht. ​

Bezoekregeling
Ook Amerpoort heeft nog steeds te maken met een bezoekregeling met strenge kaders. Het lijkt er vooralsnog op dat er nauwelijks sprake is van verruiming. De Verenging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) zoekt verder uit wat de maatregelen voor de gehandicaptenzorg betekenen. Amerpoort-gedragsdeskundige Henri Koelewijn denkt mee met de VGN.  Het geldende verbod op evenementen wordt verlengd van 1 juni tot 1 september. ​

Ontmoetingen achter glas

Intussen kijken we binnen Amerpoort hoe we ontmoetingen kunnen creëren zonder elkaar fysiek te treffen. Eigenlijk een variant op (beeld)bellen. Dat kan bijvoorbeeld door vanuit verschillende ruimtes, afgescheiden door een glazen wand, een spreek-luisterverbinding tot stand te brengen. Ofwel: Ontmoetingen achter glas. We zijn op dit moment de mogelijkheden aan het onderzoeken en komen later met meer informatie.

Dagbesteding, BSO, kinder- en peuterdagcentra

De dagbesteding gaat vooralsnog niet open. Mogelijke uitzonderingen daarop zijn de Buitenschoolse opvang (BSO), de kinderdagcentra en de peuterdagcentra. We zijn ons aan het voorbereiden en aan het kijken onder welke condities we deze weer veilig kunnen openstellen. Ook hierover krijgen we volgende week meer informatie van de VGN. 

Tandartspraktijk Gezondheidscentrum nu nog dicht

De tandartspraktijk van het Gezondheidscentrum is zich aan het voorbereiden om weer aan de slag te kunnen met behandelen. Op dit moment is nog niet bekend wanneer dat is. 

-----------------------------------------------------------

Dinsdag 21 april

Fietspoorten Nieuwenoord dicht


De fietspoorten van Nieuwenoord zijn vanaf donderdag 23 april op slot. Deze ingangen werden ondanks verbodsborden soms nog door passanten en dagjesmensen gebruikt. We hebben de gemeente Baarn daarom gevraagd of ze op slot mochten. De fietspoorten bij de Dr. Albert Schweitzerweg richting Hilversum en bij Groeneveld richting Baarn zijn afgesloten. Dat betekent helaas dat ook cliënten en medewerkers hier voorlopig geen gebruik meer van kunnen maken. 

-----------------------------------------------------------

Genoeg Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

Amerpoort beschikt over voldoende Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) om te werken conform de richtlijnen van het RIVM voor zorg buiten het ziekenhuis. Op de ingerichte isolatielocaties zijn ook voldoende PBM beschikbaar. Ook de alternatieve schorten die op dit moment in omloop zijn voldoen aan de richtlijn.

-----------------------------------------------------------

Vrijdag 17 april

Beweegtherapeuten houden Amerpoort fit

Onder het motto 'Amerpoort in beweging' plaatsen de beweegtherapeuten in deze coronatijd elke week een filmpje met oefeningen. Alle video's staan bij elkaar in de afspeellijst Amerpoort in beweging, op YouTube. Hieronder het filmpje van vandaag,

-----------------------------------------------------------
Donderdag 16 april​​

Mooie initiatieven: de boodschappendienst​

Nu de dagbesteding gesloten is, hebben de medewerkers van de Wissel in Amersfoort een mooi en nuttig initiatief bedacht! Ze doen boodschappen voor locaties waar de bezorgdiensten van de supermarkten nu niet komen en waar het doen van boodschappen lastig gaat. Bekijk het vlog over de boodschappendienst...​

-----------------------------------------------------------

De opvang moet kiezen: welk kind mag nog komen?​

'De zorg voor verstandelijk beperkten kan wel wat aandacht gebruiken, vinden de medewerkers. Zij laveren tussen het naleven van regels en het maken van uitzonderingen. „We willen helpen corona te bestrijden, maar we zien ook dat gezinnen omvallen.”​' NRC Handelsblad ging o.a. op bezoek bij ​​kinderdagcentrum Onder Een Dak​​. Lees de hele reportage op NRC.nl...

-----------------------------------------------------------

Dinsdag 14 april

Jij bent super: initiatieven verzameld op Amerpoort website

In deze bijzondere niet altijd makkelijke tijd gebeuren er gelukkig ook heel veel mooie dingen. Medewerkers laten creativiteit zien en zijn ondernemend. Ze zoeken oplossingen, bieden troost en gaan door. Ook al is dat niet altijd makkelijk. Voor sommigen gewoon, maar eigenlijk heel bijzonder. Op een speciale webpagina hebben we al die mooie dingen verzameld. Voor jou. Want ook jij bent super! Klik maar eens op www.amerpoort.nl/jijbentsuper Heb jij tips? Stuur dan e-mail naar webredacteur@amerpoort.nl

-----------------------------------------------------------

Vrijdag 10 april

Aangepast testbeleid voor medewerkers en cliënten

Omdat de testcapaciteit in Nederland flink is verhoogd, is vanmiddag het testbeleid verruimd voor medewerkers én cliënten. Dat betekent dat vanaf vandaag alle zorgmedewerkers met symptomen van corona (hoesten en/of neusverkouden en/of koorts) getest worden als er minstens 24 uur klachten zijn.

Totdat de testuitslag bekend is, geldt het volgende:

 • Medewerkers met koorts blijven thuis.
 • Medewerkers zonder koorts blijven bij voorkeur thuis. Als dit niet mogelijk is, gebruiken zij persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en werken ze volgens de algemene hygiënerichtlijnen. Zodat medewerkers cliënten en collega’s niet besmetten.

Als uit de test geen corona blijkt, kan de medewerker aan het werk met algemene hygiënemaatregelen.

Als uit de test wel corona blijkt, blijft de medewerker thuis. De medewerker mag weer werken nadat hij/zij 24 uur klachtenvrij is.

Cliënten
Ook cliënten met klachten kunnen vaker getest worden. Nu testen we cliënten niet die ziekteverschijnselen krijgen op een groep waar al meer cliënten positief getest zijn. Vanaf vandaag kunnen we deze cliënten ook gaan testen.
----------------------------------------------------

Videoboodschap Paul Willems voor de cliënten van Amerpoort

“Ik hoop dat we snel weer op een gewone manier met elkaar kunnen omgaan. Maar laten we nu vooral voorzichtig zijn en goed voor elkaar zorgen”, zegt Paul Willems in een videoboodschap voor de cliënten van Amerpoort. Hij verwijst in het filmpje naar deze uitleg van Steffie over corona. 

------------------------------------------------

In de isolatiewoning staat alles klaar voor gebruik

Cliënten die besmet zijn met het coronavirus, worden geïsoleerd verzorgd. Gewoon op hun kamer, als dat kan. Maar dat kan niet altijd. Daarom zijn er isolatiewoningen. Meer dan dertig medewerkers hebben zich aangemeld om hier te gaan werken. Woensdag kwamen de eerste client en begeleider in de woning. 

------------------------------------------------

Donderdag 9 april

2500 bossen tulpen voor begeleiders en schoonmakers van Amerpoort en Sherpa

Vandaag ontvingen alle begeleiders en schoonmakers van Amerpoort een bos tulpen namens alle verwanten. Arend Tibbe en Rob Drukker (beide lid van de Centrale Cliëntenraad Verwanten), Amerpoort-bestuurder Paul Willems en directeur Gerard Born van Sherpa namen de 2500 bossen in ontvangst. Boer Tom deelde een mooie videoboodschap met daarin een hart onder de riem voor alle medewerkers.

-----------------------------------------------------------

Maandag 6 april 2020

Muzikale groet van Riccioti​ ensemble

Het Riccioti Ensemble, dat jaarlijks bij Amerpoort logeert, zou in april komen optreden in het Cultureel Centrum. Helaas kon dit, zoals zoveel dingen, niet doorgaan. Diverse orkestleden hebben thuis muziek opgenomen en daar is een leuk filmpje van gemaakt. Een vrolijke noot in deze gekke tijd!

 

Mike Klein treedt op

Mike Klein heeft vrijdag opgetreden bij de Jan Steenlaan in Soest. Zaterdag ging hij naar locaties in Vinkeveen en de Birkstraat in Soest. Komende week staan Gaastgracht in Amersfoort en als het lukt De Kiezel in Utrecht op het programma. Dankjewel Mike en Priscilla!

_________________________________

Zondag 5 april​ 2020​

Viering De Open Poort via YouTube o​nline

​​​Ook deze week hebben we een viering van De Open Poort opgenomen, zodat jullie deze thuis kunnen bekijken. Dit keer met een fragment uit 2009 van de Palmpasen optocht​:​

${video}

Gratis eten voor zorgmedewerkers

De Hilversumse horeca: Eetcafe de Gulle Graef, Foyer Restaurant Club REX, Porto Loosdrecht, Cooke’d, ‘t Zusje, Proeverij de Open Keuken, ROAST Bar & Grill en MEDDENS koken nu iedere avond geheel kosteloos 100 maaltijden voor de zorg.

De maaltijden zijn door medewerkers in de zorg te bestellen en worden bezorgd bij de zorginstellingen.  Ook Amerpoort maakt hier dankbaar gebruik van. U kunt hen helpen ons te helpen via https://hilversumsehelden.nl/aansluiten/

-----------------------------------------------------------

Vrijdag 3 april 2020

CCR Verwanten: liefde in tijden van corona 

In een bericht aan alle medewerkers van Amerpoort steekt  de Centrale Clienten Raad Verwanten de medewerkers een hart onder de riem. "We begrijpen de druk waaronder jullie werken, de extra zorg om je eigen gezondheid en het onbegrip dat jullie soms zullen tegenkomen. Want voor veel verwanten is het nauwelijks te verteren dat ze niet of bij uitzondering op Amerpoort kunnen komen. In gedachten zijn we dan ook bij jullie. 

Via deze link leest u hele bericht.

-----------------------------------------------------------

Gommers: mensen met een handicap niet uitgesloten van IC-hulp

Ook mensen met een handicap kunnen behandeld worden op de Intensive Care. Dat benadrukt Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care nadat er onder sommigen angst was ontstaan na eerdere berichten. Zie hier het fragment van de NOS.

-------------------------------------------------------------------------

Woensdag 1 april 2020​

VGN dringt aan op beschermingsmiddelen

In een brief aan de Tweede Kamer​ en via social media dringt branche-organisatie VGN aan op extra beschermingsmiddelen: die "zijn ook enorm belangrijk voor de gehandicaptenzorg. Nabijheid is voor mensen met een beperking enorm belangrijk, zeker nu ze hun bezoek en contacten van dagbesteding missen." ​​De Tweede Kamer debatteert woensdagmiddag over de maatregelen tegen het coronavirus.

Aangepaste bezoekregeling verlengd tot en met 28 april

De aangepaste bezoekregeling van Amerpoort, die tot 6 april zou duren, is verlengd tot en met dinsdag 28 april. Dat is het gevolg van de verlenging van alle overheidsmaatregelen, die dinsdag bekend werd. Dit geldt ook voor alle andere maatregelen die Amerpoort heeft getroffen, zoals het sluiten van dagbestedingslocaties, kinderdagcentra en het stopzetten van activiteiten en bijeenkomsten.

We zijn ons ervan bewust hoe ingrijpend de coronacrisis ingrijpt op de kwaliteit van leven. We moeten doen wat nodig is om verspreiding van het virus te voorkomen en de gezondheid van bewoners, verwanten en medewerkers te beschermen en bevorderen.
Lees hier alles over de bezoekregeling...

Blij dat minister testcapaciteit fors uitbreidt en meer gaat testen 

Het aantal coronavirustesten wordt de komende weken flink opgeschroefd om zo onder andere meer zorgpersoneel te screenen op het virus. Dat maakte minister De Jonge dinsdag bekend. Als gevolg van de opschaling wordt vanaf 6 april het Nederlandse testbeleid verruimd. Dat betekent dat ook in de gehandicaptensector medewerkers die met kwetsbare cliënten werken voortaan getest worden. We zijn hier heel blij mee. Daarmee maakt de regering duidelijk dat ze inmiddels de noodzaak hiervan inziet en aandacht heeft voor de zorgen die bij medewerkers in de zorg leven. Wat dit concreet betekent voor Amerpoort, daar horen we binnenkort meer over.​

Wethouders Utrecht bedanken zorgpartners​

In een persoonlijke videoboodschap bedanken de Utrechtse wethouders Eelco Eerenberg (Volksgezondheid en Jeugd) en Maarten van Ooijen (Maatschappelijke Ondersteuning en Welzijn​) de zorgpartners van de gemeente. Bekijk hun videoboodschap...​​​

_________________________________

Dinsdag 31 maart​ 2020​

Amerpoort in beweging​

Geweldig nieuws! Vanaf vandaag hoef je niet meer in je stoel te blijven zitten. Sportcentrum Amerpoort komt met video’s zodat je op de woning kunt bewegen met de cliënten. Bekijk de eerste video...​

Op stap met Mike Klein

Zondag ging Amerpoort medewerkster Priscilla Bitterling een dagje met zanger Mike Klein op stap om onze bewoners van Amerpoort in Soest en Amersfoort een gezellige middag te bezorgen. Dik verdiend! Bekijk hier de video...

Bloemen voor begeleiders

Afgelopen zaterdag kwam de Felini Foundation speciaal voor onze toppers in de zorg naar Nieuwenoord. Alle teams kregen een mooie bos witte rozen om de woningen een beetje op te fleuren. Samen met de bewoners van het Isengardplein 4 zijn de bloemen rondgebracht. Op de foto staat de initiatiefnemer van dit mooie gebaar.

 

_________________________________

Maandag 30 maart​ 2020​

Corona pictogrammen en voorbeeldbrieven

Visitaal heeft zijn corona pictogrammen en voorbeeldbrieven (pdf) online gezet voor iedereen om te gebruiken:

_________________________________

Zondag 29 maart​ 2020​

Viering De Open Poort via YouTube o​nline

​​​Ook deze week hebben we een viering van De Open Poort opgenomen, zodat jullie deze thuis kunnen bekijken. Bekijk via deze link de viering van 29 maart.

_________________________________

Zondag 22 maart

Viering De Open Poort via YouTube online

Bekijk hier de viering van De Open Poort. In deze dienst bemoedigt geestelijk verzorger Annemieke Kappert de bewoners van Amerpoort en zijn er mooie liedjes te horen. Klik op deze link https://bit.ly/2QzXhi3

_________________________________

Vrijdag 20 maart 2020

Amerpoort jukebox: afdeling muziek komt digitaal naar de groep toe

Nu ze niet met en voor cliënten kunnen spelen, hebben de muziektherapeuten en muziekagogen van Amerpoort hun Jukebox gemaakt. Op YouTube spelen ze de liedjes zie ze gewoonlijk vaak op de locaties spelen. Aan de Amsterdamse Grachten, Aapje op een stokje of Mooi van Marco Borsato, en er komen nog meer liedjes bij.

“Ik kom per week bij zestien groepen, mijn collega’s en ik missen de cliënten,” vertelt muziekagoog Edgar van Geel. “Ik heb zo ongelooflijk veel plezier in mijn werk. Elke dag als ik met cliënten muziek maak, zie ik iets gebeuren dat ik nog nooit eerder heb gezien.”

Om iets van die magie te creëren in tijden van corona, vullen Edgar en zijn collega’s de Amerpoort Jukebox op YouTube. De afspeellijst is via deze link te benaderen.

----------------------------------------------------------

Brief voor cliënten over coronamaatregelen

Wat voor maatregelen heeft Amerpoort genomen om besmetting met het coronavirus tegen te gaan? Dat staat in deze brief voor clienten, in begrijpelijke taal. 

--------------------------------------------

donderdag 19 maart 2020

Besmettingen

Ook bij Amerpoort zijn inmiddels mensen besmet met het coronavirus. Maar net zoals in heel Nederland, wordt ook bij ons niet getest. Daarom is het lastig om met zekerheid te zeggen of iemand besmet is met het coronavirus. Als er bij een bewoner sprake is van een vermoeden van besmetting, brengen we de familie op de hoogte en nemen we maatregelen.

_________________________________

Cliënten kunnen niet logeren, naar de BSO of Zaterdagopvang tot en met 28 april

Cliënten kunnen tot en met 28 april niet komen logeren bij Amerpoort. Alle ouders zijn hierover geïnformeerd.

Ook de buitenschoolse opvang (BSO) en de Zaterdagopvang zijn gesloten tot en met 28 april. Amerpoort neemt met alle ouders die gebruik maken van logeren, buitenschoolse opvang en/of zaterdagopvang contact op. Samen onderzoeken we waar ondersteuning van Amerpoort toch nodig is en hoe we dat dan kunnen bieden.

Ambulante ondersteuning en begeleiding van KIDS (Kinderen In De Samenleving) en TOZ (Thuis Ondersteunde Zorg) bij cliënten thuis blijft doorgaan als dit nodig, mogelijk en verantwoord is.

_________________________________

woensdag 18 maart 2020

Brief voor verwanten

Deze brief kunnen managers gebruiken om de verwanten van cliënten te informeren..
Lees de brief hier... (.doc-bestand)​

_________________________________

dinsdag 17 maart 2020

Bestuurder Paul Willems over de keuzes rondom corona

Waarom duurde de besluitvorming lang? Paul Willems licht de keuzes van Amerpoort in de afgelopen dagen toe in deze video.

_________________________________

maandag 16 maart 2020

Geen bezoek tenzij, overleggen gaan vooral telefonisch

Het managementteam van Amerpoort heeft maandagmiddag een aantal aanvullend maatregelen genomen om coronabesmettingen te voorkomen. Verwanten hebben te maken met het volgende:

•    Cliënten krijgen geen bezoek tenzij het in het kader van de zorg noodzakelijk is. Teams stemmen dit af in overleg met de manager en de gedragsdeskundige.
•    Multidisciplinaire overleggen (overleg met onder andere verwanten) vinden telefonisch plaats. Als dat niet mogelijk is, worden die uitgesteld.